ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก โครงการรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา2560

โครงการจุฬาฯ-ชนบท
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบท เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (26 ตุลาคม 59)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (เพิ่มเติม) (14 พฤศจิกายน 59)
โครงการจุฬาฯ-ชนบท (โรงเรียนปอเนาะ)
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบท เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) (ปอเนอะ) ปีการศึกษา 2560 (26 ตุลาคม 59)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
คณะเศรษฐศาสตร์

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) 2560 (26 ตุลาคม 59)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

คณะวิทยาศาสตร์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (26 ตุลาคม 59)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

คณะวิศวกรรมศาสตร์
การรับสมัครนักเรียนโครงการโอลิมปิืกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (26 ตุลาคม 59)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
การรับสมัครนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ)
ปีการศึกษา 2560 (26 ตุลาคม 59)
-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (26 ตุลาคม 59)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (26 ตุลาคม 59)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
คณะอักษรศาสตร์

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย
คณะอักษรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (26 ตุลาคม 59)
-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน
คณะอักษรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (26 ตุลาคม 59)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
คณะอักษรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (26 ตุลาคม 59)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
คณะนิเทศศาสตร์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ
คณะนิเทศศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (26 ตุลาคม 59)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (26 ตุลาคม 59)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (เพิ่มเติม) (20 พฤศจิกายน 59)
คณะศิลปกรรมศาสตร์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์
โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (26 ตุลาคม 59)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
คณะครุศาสตร์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (26 ตุลาคม 59)
-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
หมายเหตุ : ผู้ที่ยังไม่ทราบเครื่องมือ กรุณาโทรมาแจ้ง ที่สาขาวิชาดนตรีศึกษา โทร. 02-2182690 ต่อ 620
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (26 ตุลาคม 59)
-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (26 ตุลาคม 59)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการหลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
(26 ตุลาคม 59)
โครงการรับสมัครผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
(26 ตุลาคม 59)
โครงการรับสมัครผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
(26 ตุลาคม 59)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (เพิ่มเติม)(14 พฤศจิกายน 59)
- ตารางกำหนดวันทดสอบทักษะกีฬา
Home