ประกาศ
ผู้สมัครที่มาสอบสัมภาษณ์ และทำการยืนยันสิทธิ์รอบที่ 3 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 (รวมทุกคณะ)

 

ผู้ที่ประสงค์จะสละสิทธิ์สามารถสละสิทธิ์ได้ในระบบ myTCAS

(ประกาศ 17 พ.ค. 2562 เวลา 16:00 น.)

 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)
       

0001 - 0008

คณะวิศวกรรมศาสตร์

0009 - 0017

คณะอักษรศาสตร์

0018 - 0034

คณะวิทยาศาสตร์

0035 - 0066

คณะรัฐศาสตร์
       

0067 - 0071

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

0072 - 0076

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

0077 - 0103

คณะครุศาสตร์

0104 - 0108

คณะนิเทศศาสตร์
       

0109

คณะเศรษฐศาสตร์

0110 - 0114

คณะนิติศาสตร์

0115 - 0116

คณะสหเวชศาสตร์

0117 - 0119

คณะจิตวิทยา
       

0120

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

0121

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

 

ประกาศ
ผู้ที่ต้องการสมัครเข้ารับการคัดเลือกการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)

ที่ต้องการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สามารถดูรายละเอียดของการเทียบวุฒิได้ที่ hsces.atc.chula.ac.th

 

ประกาศ
ผู้ที่ต้องการสมัครเข้ารับการคัดเลือกการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)

ในคณะ/สาขาวิชาที่ต้องทำการสมัครสอบวิชาเฉพาะ (ความถนัด) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดสอบ

ในวันที่ 15 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่เว็บไซต์ tcas.atc.chula.ac.th ประกอบด้วย

 

1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คือ วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

2. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา คือ วิชาความถนัดทางศิลปศึกษา

 

ประกาศเพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาใน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

 

การคิดผลการเรียนเฉลี่ยตามคุณสมบัติเฉพาะ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

ผลคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)
1. ผลคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)

ผลคะแนนการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT)

ประจำปีการศึกษา 2562 ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) จัดสอบ

2. ผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา

ประจำปีการศึกษา 2562 ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) จัดสอบ

3. ผลคะแนนการทดสอบวิชาเฉพาะ (ความถนัด)

ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสอบ ดังนี้

3.1 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา คือ วิชาความถนัดทางศิลปศึกษา

3.2 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คือ วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

กำหนดการรับสมัครและกำหนดการจัดสอบสอบวิชาเฉพาะ (ทฤษฎี/ทักษะ/ความถนัด) ดังนี้

- กำหนดการรับสมัครสอบวิชาเฉพาะ วันที่ 15 - 21 กุมภาพันธ์ 2562

- กำหนดการจัดสอบวิชาเฉพาะ วันที่ 9 มีนาคม 2562

 

สำหรับผู้ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ) ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 2 และสามารถนำผลคะแนนการทดสอบวิชาเฉพาะที่จุฬาฯ จัดสอบไปใช้ในการสมัครคัดเลือกในรอบที่ 3 ได้ คือ

 

โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์

 

และโครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา