ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา2560

คณะเศรษฐศาสตร์

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) 2560 (31 มกราคม 60)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (31 มกราคม 60)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

การรับสมัครนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (31 มกราคม 60)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
การรับสมัครนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ)
ปีการศึกษา 2560 (31 มกราคม 60)
-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (31 มกราคม 60)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (31 มกราคม 60)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา์
คณะอักษรศาสตร์

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย
คณะอักษรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (31 มกราคม 60)
-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน
คณะอักษรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (31 มกราคม 60)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
คณะอักษรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (31 มกราคม 60)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
คณะนิเทศศาสตร์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ
คณะนิเทศศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (31 มกราคม 60)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (31 มกราคม 60)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
คณะครุศาสตร์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (31 มกราคม 60)
-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (31 มกราคม 60)
-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการหลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (31 มกราคม 60)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา์
- หนังสือยืนยันการรายงานตัวฯ
โครงการรับสมัครผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (31 มกราคม 60)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
โครงการรับสมัครผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (17 มกราคม 60)
-
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
Home