ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา2560

โครงการจุฬาฯ-ชนบท
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบท เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการจุฬาฯ-ชนบท (โรงเรียนปอเนาะ)
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบท เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) (ปอเนอะ) ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
คณะเศรษฐศาสตร์

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) 2560 (16 มกราคม 60)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

คณะวิทยาศาสตร์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (16 มกราคม 60)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

การรับสมัครนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (16 มกราคม 60)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
- แบบฟอร์มรายงานตัวการเข้าสอบสัมภาษณ์โครงการโอลิมปิกวิชาการ
*** กรอกข้อมูล ส่งแบบฟอร์มรายงานตัว มาทางอีเมล : vichakarn.eng@chula.ac.th
ภายในวันที่ 19 มกราคม 2560 ***

- กำหนดการและห้องสอบสัมภาษณ์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
การรับสมัครนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ)
ปีการศึกษา 2560 (16 มกราคม 60)
-รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
- กำหนดการและห้องสอบสัมภาษณ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (16 มกราคม 60)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (16 มกราคม 60)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
คณะอักษรศาสตร์

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย
คณะอักษรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (16 มกราคม 60)
-รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน
คณะอักษรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (16 มกราคม 60)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
คณะอักษรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (16 มกราคม 60)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
คณะนิเทศศาสตร์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ
คณะนิเทศศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (16 มกราคม 60)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (16 มกราคม 60)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์
โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (16 มกราคม 60)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
คณะครุศาสตร์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (16 มกราคม 60)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (16 มกราคม 60)
-รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (16 มกราคม 60)
-รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการหลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (16 มกราคม 60)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
โครงการรับสมัครผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (16 มกราคม 60)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
โครงการรับสมัครผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (17 มกราคม 60)
-
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
Home