CHULA TCAS 2561 | Portfolio

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศเพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

 

1. การคิดผลการเรียนเฉลี่ยตามคุณสมบัติเฉพาะ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

2. รายชื่อโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. และ วมว.) (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

TCAS 2561 Portfolio
top ↑