TCAS รอบที่ 1 Portfolio | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ปรับปรุงข้อมูล 6 พ.ย. 60)
     
1 การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาภูมิศาสตร์
เข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์
2 การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ
เข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
3 การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาเคมี และสาขาชีววิทยา
เข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์
4 การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (ทีมชาติ)
5 การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์
เข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์
6 การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกมัณฑนศิลป์ และสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิชาเอกดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์
7 การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ
เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
8 การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (6 พ.ย. 60)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (6 พ.ย. 60)
9 การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ เข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
10 การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ
เข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์
11 การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ
เข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์
12 การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์
13 การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์
หมายเหตุ แบบฟอร์มรายงานตัวการเข้าสอบสัมภาษณ์ <<ดาวน์โหลด>>
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม (6 พ.ย. 60)
14 การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
และในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์
     
top ↑