TCAS รอบที่ 2 โควตา | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ปรับปรุงข้อมูล 20 เม.ย. 61)
     
1 การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางศิลปศึกษา
เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์
2 การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์
3 การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้าศึกษาใน คณะเศรษฐศาสตร์
4 การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์
เข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
5 การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน
เข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์
6 การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน
เข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
7 การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ
8 การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
เข้าศึกษาในจุฬาฯ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
     
top ↑