ติดต่อ-สอบถาม
 
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วันจันทร์ - ศุกร์ | เวลา 08:00-12:00 น. และ 13:00-17:00 น.

 

Tel: 0-2218-3719       Fax: 0-2218-7300

 

E-mail: directadmission@chula.ac.th
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

การคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ)

 

สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)

 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

 

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)

 

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUSAR)

 

หน่วยจุฬาฯ-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย