ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ)ปีการศึกษา2557

คณะครุศาสตร์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 (3 ธ.ค. 56)
- ตรวจสอบรายชื่อ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 (3 ธ.ค. 56)
- ตรวจสอบรายชื่อ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 (3 ธ.ค. 56)
- ตรวจสอบรายชื่อ
คณะทันตแพทยศาสตร์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์
โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 (3 ธ.ค. 56)
- ตรวจสอบรายชื่อ
คณะนิเทศศาสตร์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ
คณะนิเทศศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 (3 ธ.ค. 56)
- ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาศาสตร์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 (3 ธ.ค. 56)
- ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการนักวิทยาศาสตร์การกีฬาอัจฉริยะ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 (3 ธ.ค. 56)
- ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
การรับสมัครนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 (3 ธ.ค. 56)
- ตรวจสอบรายชื่อ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
การรับสมัครนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ)
ปีการศึกษา 2557 (3 ธ.ค. 56)
- ตรวจสอบรายชื่อ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์
โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 (13 ธ.ค. 56)
- ตรวจสอบรายชื่อ
คณะเศรษฐศาสตร์

การรับสมัครนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์
โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 (3 ธ.ค. 56)
- ตรวจสอบรายชื่อ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 (3 ธ.ค. 56)
- ตรวจสอบรายชื่อ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ)
ปีการศึกษา 2557 (3 ธ.ค. 56)
- ตรวจสอบรายชื่อ
คณะสหเวชศาสตร์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์
โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 (3 ธ.ค. 56)
- ตรวจสอบรายชื่อ
คณะอักษรศาสตร์

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย
คณะอักษรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 (3 ธ.ค. 56)
- ตรวจสอบรายชื่อ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน
คณะอักษรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 (3 ธ.ค. 56)
- ตรวจสอบรายชื่อ
โครงการหลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 (3 ธ.ค. 56)
- ตรวจสอบรายชื่อ
Home