ติดต่อ-สอบถาม
Tel. 02-218-4451-2
(จันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00-12.00 น.และ 13.00-17.00 น.)
  Fax. 02-218-4453
E-mail : directadmission@chula.ac.th
ดาวน์โหลด
ปฏิทินการรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2558
อัตราค่าสมัครสอบการรับตรง (แบบพิเศษ)
ปีการศึกษา 2558
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
www.admissions.chula.ac.th
การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาตรี
(หลักสูตรนานาชาติ)
สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาวิจัยทรัพยากร
ทางการเกษตร(Ocare)
หน่วยจุฬาฯ-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
   


การคัดเลือกเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558
ประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบวิชาทักษะ
วิชาทักษะดุริยางคศิลป์ตะวันตก สอบวันที่ 22 มกราคม 2558   คลิก
วิชาทักษะดนตรีไทย1 สอบวันที่ 23 มกราคม 2558    คลิก
วิชาทักษะดนตรีสากล1 สอบวันที่ 23 มกราคม 2558   คลิก
ผู้มีสิทธิ์สอบวิชาทักษะไม่ต้องพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
เฉพาะคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิชาเอกดุริยางคศิลป์ตะวันตก
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีไทยและดนตรีสากลเท่านั้น
ประกาศวันที่ 19 ม.ค.2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกโครงการ วันที่ 14 มกราคม 2558 (เพิ่มเติม) คลิก ประกาศวันที่ 7 ม.ค.2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกโครงการ วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ (ด้วยตัวเอง) วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
ยกเว้นโครงการจุฬาชนบท โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีไทยและดนตรีสากลเท่านั้น
ประกาศวันที่ 22 ม.ค.2558

ผู้สมัครคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา) และคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และคะแนนสอบในวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
ทักท้วงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 25558
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศวันที่ 14 ม.ค.2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา วันที่ 12 มกราคม 2558 เพิ่มเติม คลิกประกาศวันที่ 12 ม.ค.2558
ขอแก้ไขชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบทางกีฬาฯ ลำดับที่ 196และเปลี่ยนแปลงวันทดสอบทางกีฬาของชนิดโปโลนํ้า และว่ายนํ้า จากเดิมวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลาและสถานที่เดิม รายละเอียด
ประกาศวันที่ 22 ม.ค.2558


เลื่อนวันทดสอบความสามารถทางกีฬา สำหรับโครงการผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา
เนื่องจากในวันที่ 26-30 มกราคม 2558 มีการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "เชียงรายเกมส์" ระหว่างวันที่ 26-31 มกราคม 2558 จัดโดยกรมพลศึกษา จึงขอเลื่อนการทดสอบความสามารถทางกีฬา เป็นวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศวันที่ 7 ม.ค.2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2ประกาศวันที่ 28 พ.ย.2557

การคัดเลือกเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558
 (รายละเอียด)
ประกาศวันที่ 1 ต.ค. 2557
การคัดเลือกเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558
1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร ประกาศวันที่ 21 ส.ค. 2557

 • 2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร
  ประกาศวันที่ 21 ส.ค.2557

 • 3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาใน
  คณะเศรษฐศาสตร
  ประกาศวันที่ 21 ส.ค. 2557

 • 4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร
  ประกาศวันที่ 21 ส.ค. 2557

 • 5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  คณะศิลปกรรมศาสตร
  ประกาศวันที่ 21 ส.ค. 2557

 • 6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  (โครงการจุฬาฯ -ชนบท)
  ประกาศวันที่ 21 ส.ค. 2557


 • 7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) (โรงเรียนปอเนาะพิเศษ ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)ประกาศวันที่ 21 ส.ค. 2557

 • 8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ประกาศวันที่ 21 ส.ค. 2557

 • 9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร
  ประกาศวันที่ 21 ส.ค. 2557

 • 10. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  คณะสหเวชศาสตร
  ประกาศวันที่ 21 ส.ค. 2557

 • 11. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากร การเกษตร
  ประกาศวันที่ 21 ส.ค. 2557

 • 12. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร
  ประกาศวันที่ 22 ส.ค. 2557

 • 13. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร
  ประกาศวันที่ 22 ส.ค. 2557

 • 14. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร
  ประกาศวันที่ 22 ส.ค. 2557

 • 15. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

  ประกาศวันที่ 22 ส.ค. 2557

 • 16. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาใน
  คณะวิศวกรรมศาสตร
  ประกาศวันที่ 25 ส.ค. 2557

 • 17. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
  และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษา ในคณะวิศวกรรมศาสตร

  ประกาศวันที่ 25 ส.ค. 2557

 • 18. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  คณะวิทยาศาสตร
  ประกาศวันที่ 25 ส.ค. 2557
 • เอกสารประกอบการสมัคร
 • 1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.) (เฉพาะนักเรียนในโครงการ พสวท.โรงเรียนบดินทรเดชา)
  (สิงห์ สิงหเสนี)

  2.โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.)
  3.โครงการโอลิมปิกวิชาการ
  4.โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ และวมว.)

  5.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน

  19. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา
  ประกาศวันที่ 25 ส.ค. 2557

 • 20. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ
  ประกาศวันที่ 25 ส.ค. 2557