การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) จุฬาฯ ปี60
รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์ ปีการศึกษา 2560 (ตรวจสอบรายชื่อ)

กำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 (ผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรง / Admissions กลาง) (รายละเอียด)

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560
- รายละเอียด                    - ใบสมัคร

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา เข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560
- ตรวจสอบรายชื่อ         - รายละเอียด             - ใบสมัคร

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2560

- ตรวจสอบรายชื่อ          - รายละเอียด             - ใบสมัคร               - ใบคำร้องเพื่อทักท้วง
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) จุฬาฯ ปี60
รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์ ปีการศึกษา 2560 (ตรวจสอบรายชื่อ)

กำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 (ผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรง / Admissions กลาง) (รายละเอียด)

วันที่ 11 เมษายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คลิกที่นี่
คะแนนสูงสุด - ตํ่าสุด โครงการรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่

วันที่ 3 เมษายน 2560 การสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวเข้าศึกษา

วันที่ 28 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คลิกที่นี่
Link ประกาศสำรอง