การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) จุฬาฯ ปี60
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ)
ปีการศึกษา2560 เข้าสู่ระบบการรับสมัคร


การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560        - รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา เครื่องมือเอกดนตรีไทยและสากล ตรวจสอบรายชื่อ
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) จุฬาฯ ปี60
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดใช้งาน โปรแกรมคำนวณคะแนน เพื่อช่วยในการตัดสินใจ คลิกที่นี่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560 รวม 9 โครงการ ผู้สนใจสามารถเลือกสมัครได้ 1 โครงการเท่านั้น ตามรายละเอียดของ แต่ละโครงการดังนี้


1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)
ปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
และคณะอักษรศาสตร์ ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 อันดับ
       - รายละเอียดประกาศ
------------------------------------------------------

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ

       - รายละเอียดประกาศ
------------------------------------------------------

3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ
       - รายละเอียดประกาศ
------------------------------------------------------

4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์
ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ

       - รายละเอียดประกาศ
------------------------------------------------------

5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ
       - รายละเอียดประกาศ
------------------------------------------------------

6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ
       - รายละเอียดประกาศ
------------------------------------------------------

7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)
ปีการศึกษา 2560 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ
       - รายละเอียดประกาศ
   - หนังสือรับรองสายการเรียนเฉพาะผู้สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจ (รหัส จฬ 078 - 079) Download
------------------------------------------------------

8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ
       - รายละเอียดประกาศ
------------------------------------------------------

9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์
ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 อันดับ

       - รายละเอียดประกาศ
       - แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ทรวงอก Download
------------------------------------------------------
ผู้ที่สมัครโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) นี้ จะต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ต่อ โครงการ/คณะ/สาขาวิชา ในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษา ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) และ

ไม่สามารถสมัครโครงการรับตรง (แบบปกติ) อื่นๆของจุฬาฯได้อีก หากสมัครมากกว่า 1 โครงการ จะถือเอาโครงการที่สมัครและชำระเงินครั้งหลังสุด


ผู้สมัครโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) แล้ว ยังสามารถเลือกสมัครโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ได้อีก 1 โครงการ

ทั้งนี้ หากผู้สมัครรายใดที่เลือกสมัครโครงการจุฬาฯ-ชนบท และโครงการรับตรง (แบบปกติ) อีก 1 โครงการ ได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการจุฬาฯ-ชนบท ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 แล้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะตัดรายชื่อผู้สมัคร ออกจากผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก โครงการรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น


ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2559 ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา ในการสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560

โดยผู้สมัครจะต้องดำเนินการขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงผลการเรียน เฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา จากโรงเรียน ก่อนกำหนดการรับสมัคร เพื่อจะได้ไม่มีข้อผิดพลาดในการกรอกผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และจะต้องนำเอกสารดังกล่าว (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์