การคัดเลือกเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558
1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ ประกาศวันที่ 21 ส.ค. 2557
 • รายละเอียดประกาศฯ
 • เอกสารประกอบการสมัคร

 • 2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์
  ประกาศวันที่ 21 ส.ค.2557
 • รายละเอียดประกาศฯ
 • เอกสารประกอบการสมัคร

 • 3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาใน
  คณะเศรษฐศาสตร์
  ประกาศวันที่ 21 ส.ค. 2557
 • รายละเอียดประกาศฯ
 • เอกสารประกอบการสมัคร

 • 4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์
  ประกาศวันที่ 21 ส.ค. 2557
 • รายละเอียดประกาศฯ
 • เอกสารประกอบการสมัคร

 • 5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  คณะศิลปกรรมศาสตร์
  ประกาศวันที่ 21 ส.ค. 2557
 • รายละเอียดประกาศฯ
 • เอกสารประกอบการสมัคร

 • 6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  (โครงการจุฬาฯ -ชนบท)
  ประกาศวันที่ 21 ส.ค. 2557

 • รายละเอียดประกาศฯ
 • เอกสารประกอบการสมัคร/เอกสารขอรับทุน
 • คำแนะนำการกรอกข้อมูลเอกสารการสมัครขอรับทุน

 • 7.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) (โรงเรียนปอเนาะพิเศษ ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ประกาศวันที่ 21 ส.ค. 2557
 • รายละเอียดประกาศฯ
 • เอกสารประกอบการสมัคร/เอกสารขอรับทุน
 • คำแนะนำการสมัครขอรับทุน

 • 8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ประกาศวันที่ 21 ส.ค. 2557
 • รายละเอียดประกาศฯ
 • เอกสารประกอบการสมัคร

 • 9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ประกาศวันที่ 21 ส.ค. 2557
 • รายละเอียดประกาศฯ
 • เอกสารประกอบการสมัคร

 • 10. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  คณะสหเวชศาสตร์
  ประกาศวันที่ 21 ส.ค. 2557
 • รายละเอียดประกาศฯ
 • เอกสารประกอบการสมัคร

 • 11. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากร การเกษตร
  ประกาศวันที่ 21 ส.ค. 2557
 • รายละเอียดประกาศฯ
 • เอกสารประกอบการสมัคร

 • 12. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์
  ประกาศวันที่ 22 ส.ค. 2557
 • รายละเอียดประกาศฯ
 • เอกสารประกอบการสมัคร

 • 13. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์
  ประกาศวันที่ 22 ส.ค. 2557
 • รายละเอียดประกาศฯ
 • เอกสารประกอบการสมัคร

 • 14. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์
  ประกาศวันที่ 22 ส.ค. 2557
 • รายละเอียดประกาศฯ
 • เอกสารประกอบการสมัคร

 • 15. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

  ประกาศวันที่ 22 ส.ค. 2557
 • รายละเอียดประกาศฯ
 • เอกสารประกอบการสมัคร

 • 16. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาใน
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  ประกาศวันที่ 25 ส.ค. 2557
 • รายละเอียดประกาศฯ
 • เอกสารประกอบการสมัคร

 • 17. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
  และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษา ในคณะวิศวกรรมศาสตร์

  ประกาศวันที่ 25 ส.ค. 2557
 • รายละเอียดประกาศฯ
 • เอกสารประกอบการสมัคร

 • 18. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  คณะวิทยาศาสตร์
  ประกาศวันที่ 25 ส.ค. 2557
 • รายละเอียดประกาศฯ
 • เอกสารประกอบการสมัคร
 • 1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.) (เฉพาะนักเรียนในโครงการ พสวท.โรงเรียนบดินทรเดชา)
  (สิงห์ สิงหเสนี)

  2.โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.)
  3.โครงการโอลิมปิกวิชาการ
  4.โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ และวมว.)

  5.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน

  19. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา
  ประกาศวันที่ 25 ส.ค. 2557
 • รายละเอียดประกาศฯ
 • เอกสารประกอบการสมัคร

 • 20. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ
  ประกาศวันที่ 25 ส.ค. 2557
 • รายละเอียดประกาศฯ
 • เอกสารประกอบการสมัคร

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558
  ประกาศวันที่ 1 สิงหาคม 2557
  - รายละเอียด