ติดต่อ-สอบถาม
Tel. 02-218-4451-2
(จันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00-12.00 น.และ 13.00-17.00 น.)
  Fax. 02-218-4453
E-mail : directadmission@chula.ac.th
ดาวน์โหลด
ปฏิทินการรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2558
อัตราค่าสมัครสอบการรับตรง (แบบพิเศษ)
ปีการศึกษา 2558
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
www.admissions.chula.ac.th
การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาตรี
(หลักสูตรนานาชาติ)
สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาวิจัยทรัพยากร
ทางการเกษตร(Ocare)
หน่วยจุฬาฯ-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
   


การคัดเลือกเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558
ประกาศคะแนนสอบวิชาเฉพาะ (ทฤษฎี) วันที่ 6 มกราคม 2558
เฉพาะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิชาเอกดุริยางคศิลป์ตะวันตก
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีไทยและดนตรีสากล

ทักท้วงประกาศคะแนนสอบวิชาเฉพาะ (ทฤษฎี) วันที่ 7-8 มกราคม 2558 ทักท้วงผ่านระบบ http://admission2.atc.chula.ac.th/ChkStat1.aspx ประกาศวันที่ 9 ธ.ค.2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2ประกาศวันที่ 28 พ.ย.2557
การคัดเลือกเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558 (รายละเอียด)
ประกาศวันที่ 1 ต.ค. 2557
การคัดเลือกเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558
1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ ประกาศวันที่ 21 ส.ค. 2557

 • 2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์
  ประกาศวันที่ 21 ส.ค.2557

 • 3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาใน
  คณะเศรษฐศาสตร์
  ประกาศวันที่ 21 ส.ค. 2557

 • 4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์
  ประกาศวันที่ 21 ส.ค. 2557

 • 5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  คณะศิลปกรรมศาสตร์
  ประกาศวันที่ 21 ส.ค. 2557

 • 6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  (โครงการจุฬาฯ -ชนบท)
  ประกาศวันที่ 21 ส.ค. 2557


 • 7.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) (โรงเรียนปอเนาะพิเศษ ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)ประกาศวันที่ 21 ส.ค. 2557

 • 8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ประกาศวันที่ 21 ส.ค. 2557

 • 9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ประกาศวันที่ 21 ส.ค. 2557

 • 10. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  คณะสหเวชศาสตร์
  ประกาศวันที่ 21 ส.ค. 2557

 • 11. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากร การเกษตร
  ประกาศวันที่ 21 ส.ค. 2557

 • 12. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์
  ประกาศวันที่ 22 ส.ค. 2557

 • 13. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์
  ประกาศวันที่ 22 ส.ค. 2557

 • 14. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์
  ประกาศวันที่ 22 ส.ค. 2557

 • 15. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

  ประกาศวันที่ 22 ส.ค. 2557

 • 16. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาใน
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  ประกาศวันที่ 25 ส.ค. 2557

 • 17. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
  และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษา ในคณะวิศวกรรมศาสตร์

  ประกาศวันที่ 25 ส.ค. 2557

 • 18. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  คณะวิทยาศาสตร์
  ประกาศวันที่ 25 ส.ค. 2557
 • เอกสารประกอบการสมัคร
 • 1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.) (เฉพาะนักเรียนในโครงการ พสวท.โรงเรียนบดินทรเดชา)
  (สิงห์ สิงหเสนี)

  2.โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.)
  3.โครงการโอลิมปิกวิชาการ
  4.โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ และวมว.)

  5.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน

  19. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา
  ประกาศวันที่ 25 ส.ค. 2557

 • 20. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ
  ประกาศวันที่ 25 ส.ค. 2557