ติดต่อ-สอบถาม
Tel. 02-218-4451-2
(จันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00-12.00 น.และ 13.00-17.00 น.)
  Fax. 02-218-4453
E-mail : directadmission@chula.ac.th
ดาวน์โหลด รับตรง จุฬา 59
ปฏิทินการรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2559
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2559
อัตราค่าสมัครสอบการรับตรง (แบบพิเศษ)
ปีการศึกษา 2559
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
www.admissions.chula.ac.th
การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาตรี
(หลักสูตรนานาชาติ)
สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาวิจัยทรัพยากร
ทางการเกษตร(Ocare)
หน่วยจุฬาฯ-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
   


การคัดเลือกเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) จุฬา ปี59
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2559 ในโครงการ/สาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ รายละเอียด (1 ก.ย.58)
การคัดเลือกเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) จุฬา ปี59
ศูนย์ทดสอบพบว่าผู้สมัครจำนวนหนึ่งทำผิดข้อกำหนดตามประกาศการสอบคัดเลือกโครงการรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2559 ซึ่งจะส่งผลให้ข้อมูลของผู้สมัครดังกล่าวไม่ถูกต้อง โดยการทำผิดข้อกำหนดนั้นประกอบด้วย

1.การส่งเอกสารโดยมิได้ปิดใบปะหน้าซองเอกสารด้วย ใบปะหน้าซอง ที่ทางศูนย์ทดสอบฯกำหนดดังนี้
- ไม่ระบุโครงการ                           จำนวน 120 ซอง
- ไม่ระบุ ชื่อ-นามสกุล ผู้สมัคร          จำนวน  10 ซอง
- ส่งเป็นโรงเรียน                            จำนวน  15 ซอง

2.การ Upload รูปถ่ายและรูปบัตรประชาชนที่ผิดข้อกำหนดของตามประกาศ เช่น สีพื้นหลังที่มิใช่สีขาวหรือสีฟ้า, รูปถ่ายกลุ่ม, สัดส่วนรูปที่ผิดปกติ, สัดส่วนใบหน้าที่ผิดปกติ เป็นต้น

ขอให้ผู้สมัคร / โรงเรียนที่ปฏิบัติดังกล่าว ทักท้วงการสมัครผ่านระบบ ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558 เท่านั้น (21 ก.ย.58)

วันที่ 23 กันยายน 2558 ตรวจสอบสถานะการสมัคร
วันที่ 24 - 25 กันยายน 2558 ทักท้วงสถานะการสมัครในระบบ กรณีไม่ถูกต้องที่ http://admission2.atc.chula.ac.th/Chkstat1.aspx เท่านั้น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2559 ในโครงการ/สาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ รับตรงจุฬาฯ (แบบพิเศษ) ปี59 (27 ก.ค. 58)

- รายละเอียดประกาศฯ
- เอกสารประกอบการสมัคร
------------------------------------------------------------------------

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับตรงจุฬาฯ (แบบพิเศษ) ปี59 (27 ก.ค. 58)

- รายละเอียดประกาศฯ
- เอกสารประกอบการสมัคร
------------------------------------------------------------------------

3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับตรงจุฬาฯ (แบบพิเศษ) ปี59 (27 ก.ค.58)

- รายละเอียดประกาศฯ
- เอกสารประกอบการสมัคร
------------------------------------------------------------------------

4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการจุฬาฯ -ชนบท) รับตรงจุฬาฯ (แบบพิเศษ) ปี59 (3 ส.ค.58)

- รายละเอียดประกาศฯ
- เอกสารประกอบการสมัคร/เอกสารขอรับทุน
- คำแนะนำการกรอกข้อมูลเอกสารการสมัครขอรับทุน
------------------------------------------------------------------------

5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการจุฬาฯ-ชนบท) (โรงเรียนปอเนาะพิเศษ ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) รับตรงจุฬาฯ (แบบพิเศษ) ปี59 (3 ส.ค.58)

- รายละเอียดประกาศฯ
- เอกสารประกอบการสมัคร/เอกสารขอรับทุน
- คำแนะนำการสมัครขอรับทุน
------------------------------------------------------------------------

6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ รับตรงจุฬาฯ (แบบพิเศษ) ปี59 (27 ก.ค.58)

- รายละเอียดประกาศฯ
- เอกสารประกอบการสมัคร (คลิกที่รายชื่อโครงการ)

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.)
(เฉพาะนักเรียนในโครงการ พสวท. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี))

2. โครงการโอลิมปิกวิชาการ

3. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ และวมว.)

4. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน

------------------------------------------------------------------------

7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา รับตรงจุฬาฯ (แบบพิเศษ) ปี59 (27 ก.ค.58)

- รายละเอียดประกาศฯ
- เอกสารประกอบการสมัคร

------------------------------------------------------------------------

8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับตรงจุฬาฯ (แบบพิเศษ) ปี59 (27 ก.ค. 58)

- รายละเอียดประกาศฯ
- เอกสารประกอบการสมัคร

------------------------------------------------------------------------

9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับตรงจุฬาฯ (แบบพิเศษ) ปี59 (27 ก.ค. 58)

- รายละเอียดประกาศฯ
- เอกสารประกอบการสมัคร

------------------------------------------------------------------------

10. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ รับตรงจุฬาฯ (แบบพิเศษ) ปี59 (27 ก.ค. 58)

- รายละเอียดประกาศฯ
- เอกสารประกอบการสมัคร

------------------------------------------------------------------------

11. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ รับตรงจุฬาฯ (แบบพิเศษ) ปี59 (28 ก.ค. 58)

- รายละเอียดประกาศฯ
- เอกสารประกอบการสมัคร

------------------------------------------------------------------------

12. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาคณะครุศาตร์ รับตรงจุฬาฯ (แบบพิเศษ) ปี59 (28 ก.ค. 58)

- รายละเอียดประกาศฯ
- เอกสารประกอบการสมัคร

------------------------------------------------------------------------

13. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ รับตรงจุฬาฯ (แบบพิเศษ) ปี59 (28 ก.ค. 58)

- รายละเอียดประกาศฯ
- เอกสารประกอบการสมัคร

------------------------------------------------------------------------

14. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ รับตรงจุฬาฯ (แบบพิเศษ) ปี59 (28 ก.ค. 58)

- รายละเอียดประกาศฯ
- เอกสารประกอบการสมัคร

------------------------------------------------------------------------

15. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ รับตรงจุฬาฯ (แบบพิเศษ) ปี59 (28 ก.ค.58)

- รายละเอียดประกาศฯ
- เอกสารประกอบการสมัคร

------------------------------------------------------------------------

16. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ รับตรงจุฬาฯ (แบบพิเศษ) ปี59 (28 ก.ค. 58)

- รายละเอียดประกาศฯ
- เอกสารประกอบการสมัคร

------------------------------------------------------------------------

17. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาภูมิศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์ รับตรงจุฬาฯ (แบบพิเศษ) ปี59 (28 ก.ค. 58)

- รายละเอียดประกาศฯ
- เอกสารประกอบการสมัคร

------------------------------------------------------------------------

18. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ รับตรงจุฬาฯ (แบบพิเศษ) ปี59 (29 ก.ค.58)

- รายละเอียดประกาศฯ
- เอกสารประกอบการสมัคร

------------------------------------------------------------------------

19. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับตรงจุฬาฯ (แบบพิเศษ) ปี59 (4 ส.ค.58)

- รายละเอียดประกาศฯ
- เอกสารประกอบการสมัคร

------------------------------------------------------------------------

20.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษา ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับตรงจุฬาฯ (แบบพิเศษ) ปี59 (4 ส.ค.58)

- รายละเอียดประกาศฯ
- เอกสารประกอบการสมัคร

------------------------------------------------------------------------

21. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร รับตรงจุฬาฯ (แบบพิเศษ) ปี59 (4 ส.ค.58)

- รายละเอียดประกาศฯ
- เอกสารประกอบการสมัคร

------------------------------------------------------------------------