การคัดเลือกเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) จุฬาฯ ปี59
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2) (24 มิ.ย.59)
- รายละเอียด
- ใบสมัคร

กำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 (รายละเอียด) (12 พ.ค.59)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษานักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (รอบที่ 2) ตรวจสอบรายชื่อ (13 พ.ค.59)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษานักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา เข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ รายละเอียด (13 พ.ค.59)

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์โครงการรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2559 (10 พ.ค.59)
1. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) (ตรวจสอบรายชื่อ)
----------------------------------------------------------------------------

2. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) (ตรวจสอบรายชื่อ)
----------------------------------------------------------------------------

3. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) (ตรวจสอบรายชื่อ)
----------------------------------------------------------------------------

4. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) (ตรวจสอบรายชื่อ)
----------------------------------------------------------------------------

5. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) (ตรวจสอบรายชื่อ)
----------------------------------------------------------------------------

6. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์
โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) (ตรวจสอบรายชื่อ)
----------------------------------------------------------------------------

7. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) (ตรวจสอบรายชื่อ)
----------------------------------------------------------------------------

8. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย
คณะอักษรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) (ตรวจสอบรายชื่อ)
----------------------------------------------------------------------------

9. การรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
คณะอักษรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) (ตรวจสอบรายชื่อ)
----------------------------------------------------------------------------

10. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน
คณะอักษรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) (ตรวจสอบรายชื่อ)
----------------------------------------------------------------------------

11. การรับนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์
โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) (ตรวจสอบรายชื่อ)
----------------------------------------------------------------------------

12. การรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) (ตรวจสอบรายชื่อ)
----------------------------------------------------------------------------

13. การรับนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน
เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) (ตรวจสอบรายชื่อ)
----------------------------------------------------------------------------

14. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ)
14.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ (พสวท.) เฉพาะนักเรียน โรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (ตรวจสอบรายชื่อ)
14.2 โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ตรวจสอบรายชื่อ)
14.3 โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)
14.4 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน (ตรวจสอบรายชื่อ)
----------------------------------------------------------------------------

15. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ
คณะนิเทศศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) (ตรวจสอบรายชื่อ)
----------------------------------------------------------------------------

16. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) (ตรวจสอบรายชื่อ)
----------------------------------------------------------------------------

17. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) (ตรวจสอบรายชื่อ)
17.1 สาขาวิชาทัศนศิลป์
17.2 สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกเรขศิลป์
17.3 สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกนิทรรศการศิลป์
17.4 สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกหัตถศิลป์
17.5 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิชาเอกดุริยางคศิลป์ไทย
17.6 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิชาเอกดุริยางคศิลป์ตะวันตก
17.7 สาขาวิชานาฏยศิลป์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ไทย
17.8 สาขาวิชานาฏยศิลป์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก
----------------------------------------------------------------------------

18. การรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) (ตรวจสอบรายชื่อ)
----------------------------------------------------------------------------

19. การรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) (ตรวจสอบรายชื่อ)
----------------------------------------------------------------------------

20. การรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ)  (โครงการจุฬาฯ-ชนบท)       (ตรวจสอบรายชื่อ)
----------------------------------------------------------------------------

การคัดเลือกเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) จุฬาฯ ปี59
กำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 (รายละเอียด) (12 พ.ค.59)

- คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด การรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด (22 เม.ย.59)

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์โครงการรับตรง (แบบปกติ)
ปีการศึกษา 2559
(10 พ.ค.59)


1. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
(ตรวจสอบรายชื่อ)
----------------------------------------------------------------------------

2. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(ตรวจสอบรายชื่อ)
----------------------------------------------------------------------------

3. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)
คณะรัฐศาสตร์
(ตรวจสอบรายชื่อ)
----------------------------------------------------------------------------

4. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)
คณะอักษรศาสตร์
(ตรวจสอบรายชื่อ)
----------------------------------------------------------------------------

5. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)
คณะนิติศาสตร์
(ตรวจสอบรายชื่อ)
----------------------------------------------------------------------------

6. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)
คณะนิเทศศาสตร์
(ตรวจสอบรายชื่อ)
----------------------------------------------------------------------------

7. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)
คณะเศรษฐศาสตร์
(ตรวจสอบรายชื่อ)
----------------------------------------------------------------------------

8. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)
คณะวิทยาศาสตร์
(ตรวจสอบรายชื่อ)
----------------------------------------------------------------------------

9. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)
คณะสัตวแพทยศาสตร์
(ตรวจสอบรายชื่อ)
----------------------------------------------------------------------------

10. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
(ตรวจสอบรายชื่อ)
----------------------------------------------------------------------------

11. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)
คณะครุศาสตร์
(ตรวจสอบรายชื่อ)
----------------------------------------------------------------------------

12. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)
คณะสหเวชศาสตร์
(ตรวจสอบรายชื่อ)
----------------------------------------------------------------------------