ติดต่อ-สอบถาม
Tel. 02-218-4451-2
(จันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00-12.00 น.และ 13.00-17.00 น.)
  Fax. 02-218-4453
E-mail : directadmission@chula.ac.th
ดาวน์โหลด
ปฏิทินการรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558
ปฏิทินการรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2558
อัตราค่าสมัครสอบการรับตรง (แบบพิเศษ)
ปีการศึกษา 2558
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
www.admissions.chula.ac.th
การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาตรี
(หลักสูตรนานาชาติ)
สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาวิจัยทรัพยากร
ทางการเกษตร(Ocare)
หน่วยจุฬาฯ-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
   


การคัดเลือกเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558
รายละเอียดประกาศ การคัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 (รายละเอียด)
สำหรับผู้ที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ในโครงการ/คณะ/สาขาวิชา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ)
ปีการศึกษา 2558 แล้ว

ไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558 นี้ ได้อีก
การคัดเลือกเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558
เนื่องจากมีเหตุขัดข้องทางเทคนิคบางประการ โครงการรับตรง (แบบปกติ)
ปีการศึกษา2558 จึงขอยกเลิกการชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์

โดยผู้สมัครสามารถชำระเงินผ่านทางธนาคารได้ 3 ธนาคาร ดังต่อไปนี้
1. ธนาคารกรุงไทย
2. ธนาคารกสิกรไทย
3. ธนาคารทหารไทย
สำหรับผู้สมัครที่สมัครและพิมพ์ใบชำระเงินแล้ว ไม่ต้องสมัครใหม่
สามารถนำใบสมัคร ใบเดิมไปชำระเงินได้ที่ เคาน์เตอร์ธนาคารดังกล่าว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558 รับสมัครทางระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 16.00 น.
 (เข้าสู่ระบบการสมัคร)

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสถานะการสมัครสมบูรณ์ วันที่ 2-6 มีนาคม 2558
ผู้สมัครทักท้วงสถานะการสมัครในระบบ กรณีไม่ถูกต้อง วันที่ 6-9 มีนาคม 2558
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนในระบบกรณีไม่ถูกต้อง วันที่ 12-13 มีนาคม 2558 (ทักท้วงผ่านระบบ http://admission3.atc.chula.ac.th/ChkStat1.aspx)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 มีนาคม 2558 ประกาศวันที่ 26 ก.พ. 2558

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - 5 มีนาคม 2558 รายละเอียด ประกาศวันที่ 19 ก.พ. 2558

โปรแกรมคำนวณคะแนน การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558 เข้าสู่ระบบ
ประกาศวันที่ 2 ก.พ. 2558

ตัวอย่าง วิธีคิดผลการเฉลี่ย วิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 3.25 เฉพาะกรณีเลือกคณะวิทยาศาสตร์ คลิกดูตัวอย่าง
การกรอกเกรดเฉลี่ย GPAX และคะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิทย์ ให้กรอกทศนิยมแค่ 2 ตำแหน่งเท่านั้น ประกาศวันที่ 26 ก.พ. 2558

รายละเอียดประกาศฯ การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)


1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์ ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 อันดับ (รายละเอียดประกาศฯ)
ประกาศวันที่ 30 ก.ย. 2557
------------------------------------------------------------------

2.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ
(รายละเอียดประกาศฯ)
ประกาศวันที่ 30 ก.ย. 2557
------------------------------------------------------------------

3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558 ผู้สมัครสามารถเลือก ได้ 1 อันดับ
(รายละเอียดประกาศฯ)

ประกาศวันที่ 30 ก.ย. 2557
------------------------------------------------------------------

4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ (รายละเอียดประกาศฯ) ประกาศวันที่ 30 ก.ย. 2557
------------------------------------------------------------------

5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ (รายละเอียดประกาศฯ) ประกาศวันที่ 30 ก.ย. 2557
------------------------------------------------------------------

6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ
(รายละเอียดประกาศฯ)
ประกาศวันที่ 30 ก.ย. 2557
------------------------------------------------------------------

7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ
(รายละเอียดประกาศฯ)
ประกาศวันที่ 30 ก.ย. 2557
------------------------------------------------------------------

8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะสหเวชศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ (รายละเอียดประกาศฯ)
ประกาศวันที่ 13 ต.ค. 2557
------------------------------------------------------------------

นักเรียนที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี่่ที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา สำหรับการสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2558 โดยผู้สมัครจะต้องเตรียมระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษาให้พร้อมก่อนกำหนดการรับสมัครและจะต้องนำเอกสารดังกล่าวมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์