การคัดเลือกเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในโครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถ
ดีเด่นระดับชาติทางกีฬา โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 3)
- ตรวจสอบรายชื่อ
- ใบคำร้อง / ทักท้วง
ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557