ติดต่อ-สอบถาม
Tel. 02-218-4451-2
(จันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00-12.00 น.และ 13.00-17.00 น.)
  Fax. 02-218-4453
E-mail : directadmission@chula.ac.th
ดาวน์โหลด รับตรง จุฬาฯ 60
ปฏิทินรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560
อัตราค่าสมัครสอบรับตรง (แบบพิเศษ)
ปีการศึกษา 2560
ตารางสอบ รับตรง (แบบพิเศษ)
ปีการศึกษา 2560
ตารางกำหนดวันเวลาการทดสอบทักษะทางกีฬา
รับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
www.admissions.chula.ac.th
การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาตรี
(หลักสูตรนานาชาติ)
สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาวิจัยทรัพยากร
ทางการเกษตร(Ocare)
หน่วยจุฬาฯ-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
   


การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) จุฬาฯ ปี60
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560        - รายละเอียด
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) จุฬาฯ ปี60
ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่สอบวิชาทักษะ
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา เครื่องมือเอกดนตรีไทย ปี่พาทย์ รายละเอียด
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา เครื่องมือเอกดนตรีไทย เครื่องสาย รายละเอียด
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา เครื่องมือเอกดนตรีสากล รายละเอียด
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิชาเอกดุริยางคศิลป์ตะวันตก รายละเอียด

วันที่ 16 ม.ค 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกโครงการ คลิกที่นี่
วันที่ 17 - 18 ม.ค 2560 ผู้สมัครทักท้วงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คลิกที่นี่
ยกเว้น โครงการจุฬาชนบท โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา เครื่องมือเอกดนตรีไทย และดนตรีสากล

วันที 26 ธันวาคม 2559 ประกาศผลคะแนนสอบ วิชาเฉพาะทฤษฏีดนตรี วิชาทฤษฏีดุริยางคศิลป์ตะวันตก คลิกที่นี่

วันที่ 16 - 23 มกราคม 2560 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ในระบบเพื่อใช้เป็นหลักฐานการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (เพิ่มเติม) ตรวจสอบรายชื่อ (14 พ.ย.59)

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ)
ปีการศึกษา2560 เข้าสู่ระบบการรับสมัคร


1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบท เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท)
       - รายละเอียด
       - เอกสารประกอบการรับสมัคร
       - คำแนะนำการกรอกข้อมูลเอกสารขอรับทุนโครงการจุฬาฯ-ชนบท
------------------------------------------------------

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบท เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) (ปอเนอะ)
       - รายละเอียด
       - เอกสารประกอบการรับสมัคร
       - คำแนะนำการกรอกข้อมูลเอกสารขอรับทุนโครงการจุฬาฯ-ชนบท (ปอเนาะ)
------------------------------------------------------

3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์
       - รายละเอียด
       - เอกสารประกอบการรับสมัคร
------------------------------------------------------

4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
       - รายละเอียด
       - เอกสารประกอบการรับสมัครโครงการ พสวท. จากโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
       - เอกสารประกอบการรับสมัครโครงการโอลิมปิกวิชาการ
       - เอกสารประกอบการรับสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. และ วมว.)
       - เอกสารประกอบการรับสมัครโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กและเยาวชน
------------------------------------------------------

5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์
       - รายละเอียด
       - เอกสารประกอบการรับสมัคร
------------------------------------------------------

6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ฯ เข้าศึกษาใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
       - รายละเอียด
       - เอกสารประกอบการรับสมัคร
------------------------------------------------------

7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
       - รายละเอียด
       - เอกสารประกอบการรับสมัคร
------------------------------------------------------

8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
       - รายละเอียด
       - เอกสารประกอบการรับสมัคร
------------------------------------------------------

9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย
คณะอักษรศาสตร์

       - รายละเอียด
       - เอกสารประกอบการรับสมัคร
       - ใบรับรองผลการศึกษา ผลงานด้านภาษาไทย และความประพฤติ
------------------------------------------------------

10. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน
คณะอักษรศาสตร์
       - รายละเอียด
       - เอกสารประกอบการรับสมัคร
------------------------------------------------------

11. การรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาภูมิศาสตร์เข้าศึกษาในสาขาวิชาภูมิศาสตร์และ
ภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์
       - รายละเอียด
       - เอกสารประกอบการรับสมัคร
------------------------------------------------------

12. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์
       - รายละเอียด
       - เอกสารประกอบการรับสมัคร
------------------------------------------------------

13. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
       - รายละเอียด
       - เอกสารประกอบการรับสมัคร
------------------------------------------------------

14. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะศิลปกรรมศาสตร์
       - รายละเอียด
       - เอกสารประกอบการรับสมัคร
------------------------------------------------------

15. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
คณะครุศาสตร์
       - รายละเอียด
       - เอกสารประกอบการรับสมัคร
------------------------------------------------------

16. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์
       - รายละเอียด
       - เอกสารประกอบการรับสมัคร
------------------------------------------------------

17. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
คณะครุศาสตร์

       - รายละเอียด
       - เอกสารประกอบการรับสมัคร
------------------------------------------------------

18. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
       - รายละเอียด
       - เอกสารประกอบการรับสมัคร
------------------------------------------------------

19. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ
       - รายละเอียด
       - เอกสารประกอบการรับสมัคร
------------------------------------------------------

20. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา
       - รายละเอียด
       - เอกสารประกอบการรับสมัคร
------------------------------------------------------