การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) จุฬาฯ ปี60
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560        - รายละเอียด
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) จุฬาฯ ปี60
วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

วันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ผู้สมัครทักท้วงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในระบบ กรณีไม่ถูกต้อง (ทักท้วงผ่านระบบที่ http://admission2.atc.chula.ac.th/ChkStat1.aspx เท่านั้น)


การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ)
ปีการศึกษา2560 เข้าสู่ระบบการรับสมัคร


1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบท เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท)
       - รายละเอียด
       - เอกสารประกอบการรับสมัคร
       - คำแนะนำการกรอกข้อมูลเอกสารขอรับทุนโครงการจุฬาฯ-ชนบท
------------------------------------------------------

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบท เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) (ปอเนอะ)
       - รายละเอียด
       - เอกสารประกอบการรับสมัคร
       - คำแนะนำการกรอกข้อมูลเอกสารขอรับทุนโครงการจุฬาฯ-ชนบท (ปอเนาะ)
------------------------------------------------------

3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์
       - รายละเอียด
       - เอกสารประกอบการรับสมัคร
------------------------------------------------------

4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
       - รายละเอียด
       - เอกสารประกอบการรับสมัครโครงการ พสวท. จากโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
       - เอกสารประกอบการรับสมัครโครงการโอลิมปิกวิชาการ
       - เอกสารประกอบการรับสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. และ วมว.)
       - เอกสารประกอบการรับสมัครโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กและเยาวชน
------------------------------------------------------

5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์
       - รายละเอียด
       - เอกสารประกอบการรับสมัคร
------------------------------------------------------

6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ฯ เข้าศึกษาใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
       - รายละเอียด
       - เอกสารประกอบการรับสมัคร
------------------------------------------------------

7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
       - รายละเอียด
       - เอกสารประกอบการรับสมัคร
------------------------------------------------------

8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
       - รายละเอียด
       - เอกสารประกอบการรับสมัคร
------------------------------------------------------

9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย
คณะอักษรศาสตร์

       - รายละเอียด
       - เอกสารประกอบการรับสมัคร
       - ใบรับรองผลการศึกษา ผลงานด้านภาษาไทย และความประพฤติ
------------------------------------------------------

10. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน
คณะอักษรศาสตร์
       - รายละเอียด
       - เอกสารประกอบการรับสมัคร
------------------------------------------------------

11. การรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาภูมิศาสตร์เข้าศึกษาในสาขาวิชาภูมิศาสตร์และ
ภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์
       - รายละเอียด
       - เอกสารประกอบการรับสมัคร
------------------------------------------------------

12. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์
       - รายละเอียด
       - เอกสารประกอบการรับสมัคร
------------------------------------------------------

13. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
       - รายละเอียด
       - เอกสารประกอบการรับสมัคร
------------------------------------------------------

14. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะศิลปกรรมศาสตร์
       - รายละเอียด
       - เอกสารประกอบการรับสมัคร
------------------------------------------------------

15. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
คณะครุศาสตร์
       - รายละเอียด
       - เอกสารประกอบการรับสมัคร
------------------------------------------------------

16. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์
       - รายละเอียด
       - เอกสารประกอบการรับสมัคร
------------------------------------------------------

17. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
คณะครุศาสตร์

       - รายละเอียด
       - เอกสารประกอบการรับสมัคร
------------------------------------------------------

18. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
       - รายละเอียด
       - เอกสารประกอบการรับสมัคร
------------------------------------------------------

19. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ
       - รายละเอียด
       - เอกสารประกอบการรับสมัคร
------------------------------------------------------

20. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา
       - รายละเอียด
       - เอกสารประกอบการรับสมัคร
------------------------------------------------------