การคัดเลือกเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2557

คณะรัฐศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ 
ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 อันดับ

- รายละเอียด

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2557

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)ปีการศึกษา 2557 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ
- รายละเอียด

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2557

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ)ปีการศึกษา 2557 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ
- รายละเอียด

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2557

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ)ปีการศึกษา 2557 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ
- รายละเอียด

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2557

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2557 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ

- รายละเอียด

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2557

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2557 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ
- รายละเอียด

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2557
ประจำเดือน เมษายน 2557
โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา
โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557  (รอบที่ 2)
- ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2557
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2)
- รายละเอียด
ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2557
 
ประจำเดือน มีนาคม 2557
โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในโครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถ
ดีเด่นระดับชาติทางกีฬา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2)
- ตรวจสอบรายชื่อ
- ตรวจสอบรายชื่อ (เพิ่มเติม)
ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2557
-
หนังสือคำร้อง/ทักท้วง
ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557