การคัดเลือกเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) จุฬาฯ ปี59
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษานักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (รอบที่ 2) และนักเรียนเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา เข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ

วันที่ 20 เมษายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเ่ด่นระดับชาติทางกีฬา เข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ (20 เม.ย.59) ตรวจสอบรายชื่อ

วันที่ 21 เมษายน 2559 ผู้สมัครทักท้วงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กรณีไม่ถูกต้อง (ยื่นคำร้องได้ที่โครงการพัฒนากีฬาชาติ โดยส่งทางโทรสาร 02-218-7053 เท่านั้น) (18 เม.ย.59) - รายละเอียด           - ใบคําร้อง / ทักท้วง

วันที่ 22 เมษายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (รอบที่ 2) เพิ่มเติม (22 เม.ย.59)       รายชื่อเพิ่มเติม

วันที่ 20 เมษายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (รอบที่ 2) (20 เม.ย.59)       ตรวจสอบรายชื่อ

วันที่ 21 เมษายน 2559 ผู้สมัครทักท้วงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กรณีไม่ถูกต้อง (ยื่นคำร้องได้ที่โครงการพัฒนากีฬาชาติ โดยส่งทางโทรสาร 02-218-7053 เท่านั้น) (18 เม.ย.59) - รายละเอียด            - ใบคําร้อง / ทักท้วง
-----------------------------------------------------------
วันที่ 22 เมษายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล
(18 เม.ย.59)         - ตรวจสอบรายชื่อ        - รายละเอียดประกาศฯ
-----------------------------------------------------------
วันที่ 18 -21 เมษายน 2559 รับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้พิการโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (25 ก.พ.59)
- รายละเอียด            - ใบสมัคร
-----------------------------------------------------------
รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร (29 ก.พ.59)
- รายละเอียด            - ใบสมัคร

วันที่ 12 เมษายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร (12 เม.ย.59)
- ตรวจสอบรายชื่อ            - หนังสือยืนยันการรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา

วันที่ 29 มีนาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ตรวจสอบรายชื่อ
การคัดเลือกเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) จุฬาฯ ปี59
- คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด การรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด (22 เม.ย.59)

*** ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติและแบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2559 (ทุกโครงการ)จะต้องเข้าไปทำการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระบบเคลียริ่งเฮาส์อีกครั้ง ในระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 29 เมษายน 2559 ตามที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) กำหนด หากไม่เข้าไปทำการยืนยันสิทธิ์ตามที่ สอท. กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ ไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติและแบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2559 (สามารถดูรายละเอียดของระบบเคลียริงเฮาส์ได้ที่ http://www.aupt.or.th/clearinghouse.php)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2559 (12 เม.ย.59)

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ

- คณะรัฐศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ

- คณะอักษรศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ

- คณะนิติศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ

- คณะนิเทศศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ

- คณะเศรษฐศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ

- คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ

- คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ

- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตรวจสอบรายชื่อ

- คณะครุศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ

- คณะสหเวชศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ

----------------------------------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2559

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์
ตรวจสอบรายชื่อ

รายละเอียดประกาศเอกสารสอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์

ขั้นตอนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คลิกที่นี่
ห้องสอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คลิกที่นี่

- คณะนิติศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ
รายละเอียดประกาศเอกสารสอบสัมภาษณ์ คณะนิติศาสตร์

- คณะนิเทศศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ
รายละเอียดประกาศเอกสารสอบสัมภาษณ์ คณะนิเทศศาสตร์

- คณะเศรษฐศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ
รายละเอียดประกาศเอกสารสอบสัมภาษณ์ คณะเศรษฐศาสตร์

- คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ
รายละเอียดประกาศเอกสารสอบสัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์

- คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ
รายละเอียดประกาศเอกสารสอบสัมภาษณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตรวจสอบรายชื่อ
(หนังสือรับรองสายการเรียน เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจ)
รายละเอียดประกาศเอกสารสอบสัมภาษณ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

- คณะครุศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ
รายละเอียดประกาศเอกสารสอบสัมภาษณ์ คณะครุศาสตร์

- คณะสหเวชศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ
รายละเอียดประกาศเอกสารสอบสัมภาษณ์ คณะสหเวชศาสตร์
แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ทรวงอก สำหรับผู้สมัครสาขาวิชากายภาพบำบัด
(Download)
แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ทรวงอก สำหรับผู้สมัครสาขาวิชารังสีเทคนิค
(Download)