ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และรายงานตัวเข้าศึกษา
โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ)ปีการศึกษา 2560

หลักฐานที่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคน ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ทุกคณะ คลิกที่นี่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะอักษรศาสตร โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560 (28 มีนาคม 60)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
- ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
- ห้องสอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560 (28 มีนาคม 60)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
คณะนิเทศศาสตร์

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
คณะนิเทศศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560 (28 มีนาคม 60)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

คณะเศรษฐศาสตร์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
คณะเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560 (28 มีนาคม 60)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
คณะวิทยาศาสตร์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560  (28 มีนาคม 60)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560  (28 มีนาคม 60)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
- ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์และรายงานตัว คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560
(28 มีนาคม 60)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

หนังสือรับรองสายการเรียนเฉพาะผู้สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจ (รหัส จฬ 078 - 079) Download
คณะครุศาสตร์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560 (28 มีนาคม 60)

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
คณะสหเวชศาสตร์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
คณะสหเวชศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560 (28 มีนาคม 60)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
- แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ทรวงอก Download
HOME