การทดสอบ วัดผลและประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา Testing , Assessment and Evaluation for Quality Assurance in Education : ศูนย์ทดสอบฯ จะงดให้บริการทุกวันพุธ ในเวลา 9.00-10.30 เนื่องด้วยมีการประชุมพนักงาน
web site analytic


ประกาศคะแนนสอบ
รอบที่ 2/2015
CU-TEP สอบวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558
ตรวจสอบผลคะแนน


annourcement
 

  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
  2-11/02/58 : รับสมัครออนไลน์ รอบที่ 3/2015 CU-TEP, CU-TAD
  15/02/58 : การจัดสอบ CU-TEP ครั้งที่ 2/2015
  15/02/58 : การจัดสอบ CU-TEP โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  15/02/58 : การจัดสอบ CU-TEP โรงเรียนบดินทรเดชาฯ
     
  ประจำเดือน มีนาคม 2558
  2-11/03/58 : รับสมัครออนไลน์ รอบที่ 4/2015 CU-TEP
  14/03/58 : การจัดสอบ CU-TAD
  15/03/58 : การจัดสอบ CU-TEP ครั้งที่ 3/2015
     
การเข้าสอบของผู้พิการทางร่างกาย
ผู้พิการทางร่างกาย เช่น ผู้พิการทางสายตา ผู้พิการที่ต้องนั่งรถเข็น เมื่อสมัครในแต่ละรอบ กรุณาแจ้งให้ศูนย์ทดสอบฯทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้จัดเตรียมห้องสอบและกรรมการคุมสอบที่เหมาะสม โดยเขียน ใบคำร้อง ส่งมาทางอีเมล์ cuatc@chula.ac.th

การขอตรวจผลคะแนนซ้ำ
กรณีที่ผู้เข้าสอบขอตรวจผลคะแนนซ้ำ ต้องยื่นใบคำร้องภายใน 1 เดือน นับจากวันสอบ และจะแจ้งผลให้ทราบภายใน 1 สัปดาห์ หลังวันสิ้นสุดการยื่นใบคำร้อง

กรณีที่ 1 ผู้ขอตรวจคะแนนซ้ำที่ส่งใบคำร้องทางอีเมล์ ให้ทำการโอนค่าธรรมเนียม เข้าบัญชี เลขที่ 045-2-51602-1 ชื่อบัญชี ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ค่าธรรมเนียมการขอตรวจผลคะแนนซ้ำครั้งละ 50 บาท

กรณีที่ 2
ผู้ขอตรวจคะแนนซ้ำมาดำเนินการด้วยตนเองที่ศูนย์ทดสอบฯ ต้องชำระค่าธรรมเนียมใบคำร้องฉบับละ 50 บาท/ใบคำร้อง
(ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2557)

การบริการใบรายงานคะแนนสอบกรณีเร่งด่วน รายละเอียด
(ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2557)

ศูนย์ทดสอบฯ ยกเลิกการส่งผลคะแนนสอบทางไปรษณีย์
ตั้งแต่รอบการสอบ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป

ผู้เข้าสอบที่มีความประสงค์จะได้ใบรายงานผลการสอบสามารถเข้าระบบเพื่อพิมพ์ออกมา
ได้ด้วยตนเอง หรือมาขอคะแนนได้โดยตรงที่ศูนย์ทดสอบฯ
โดยเสียค่าบริการขอใบรายงานคะแนน ฉบับละ 50 บาท

(ลงประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2556)

ศูนย์ทดสอบฯ ไม่มีบริการรับฝากของระหว่างการสอบหรือบริการให้เช่าเสื้อผ้า ขอเตือนให้ผู้เข้าสอบทุกคนปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ศูนย์ทดสอบฯ ไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการกระทำดังกล่าว

เนื่องจากเป็นการตกลงกันเป็นการส่วนตัวระหว่างผู้เข้าสอบกับผู้ให้บริการ
หากมีผู้นำข้อความระบุให้เข้าใจได้ว่า ศูนย์ทดสอบฯ กระทำการดังกล่าวไปแสดงในที่ใดๆ
อันเป็นเหตุให้ ศูนย์ทดสอบฯ เสื่อมเสียชื่อเสียง ศูนย์ทดสอบฯ จะดำเนินการตามกฎหมาย
กับผู้นำเสนอข้อมูลและแหล่งเผยแพร่ข้อมูลตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2550 และความผิดทางอาญาฐานหมิ่นประมาท ต่อไป

ประกาศ เรื่อง มาตรการลงโทษผู้ทุจริตในการสอบ และฝ่าฝืนระเบียบการสอบ รายละเอียด

ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บเงินรายได้
ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 รายละเอียด

ศูนย์ทดสอบฯ เปิดให้แก้ไขชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail address ได้ด้วยตนเอง
ผ่านทางระบบออนไลน์ในช่วงที่เปิดรับสมัครสอบ


ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การจัดเก็บอัตราค่าบริการตรวจคะแนน และออกใบรายงานคะแนน
กรณีผู้เข้าสอบฝนรหัสประจำตัวสอบไม่ถูกต้อง (ยกเว้นการสอบคัดเลือกโครงการรับตรง)

รายละเอียด


 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดการให้บริการที่จอดรถ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553
เป็นต้นไป รายละเอียด

พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวบัตรประชาชน พ.ศ.2526  แก้ไขโดย พระราชบัญญัติ
บัตรประจำตัวบัตรประชาชน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2542
รายละเอียด


จัดเลี้ยงปีใหม่ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 6 มกราคม 2558

ทำบุญปีใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 6 มกราคม 2558

ประชุมการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดสอบ 7 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557

ประชุมการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดสอบ GAT - PAT ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557

จัดสอบ CU-TEP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก จังหวัดตาก วันที่ 25 ตุลาคม 2557

จัดสอบ CU-TEP มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 25 ตุลาคม 2557

วันที่ 25 สิงหาคม 2557 อาจารย์และนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานศูนย์ทดสอบฯซึ่ง ผศ.ดร.วารุณี ปัทมะสังข์ รองผู้อำนวยการ
ศูนย์ทดสอบฯและเจ้าหน้าที่ศูนย์ทดสอบฯได้ให้การต้อนรับและนำชมห้องสอบของศูนย์ทดสอบฯ

วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ผศ.ดร.อุษา พัดเกตุ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ได้พาเจ้าหน้าที่ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษามาเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบฯ รวมจำนวนทั้งหมด 10 คน ซึ่ง ผศ.ดร.วารุณี ปัทมะสังข์ รองผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบฯและเจ้าหน้าที่ศูนย์ทดสอบฯ ได้ให้การต้อนรับและนำชมห้องสอบของศูนย์ทดสอบฯ

จัดสอบ CU-TEP มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 26 กรกฎาคม 2557

จัดสอบ CU-TEP โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2557

จัดสอบ CU - TEP โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร วันที่ 5 กรกฎาคม 2557

จัดสอบ CU - TEP สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก วันที่ 5 กรกฎาคม 2557


วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ ครบรอบ 18 ปี วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557

ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15 - 20 มีนาคม 2557


 


    
หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Call Center: 0-2218-3717 โทรสาร: 0-2218-3700

e-mail:cuatc@chula.ac.th  
Copy Right © Reserved 2007 by atc.chula.ac.th