การทดสอบ วัดผลและประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา Testing , Assessment and Evaluation for Quality Assurance in Education : ศูนย์ทดสอบฯ จะงดให้บริการทุกวันพุธ ในเวลา 10.00-12.00 น. เนื่องด้วยมีการประชุมพนักงาน
web site analytic


ประกาศสถานที่สอบ

CU-TEP, CU-TEC วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560

*หมายเหตุ ตรวจสอบชื่อและสถานที่สอบ ตั้งแต่บัดนี้
หากไม่พบชื่อและสถานที่สอบของตนเองสามารถทักท้วงโดยส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ ทางโทรสาร 02-218-3700 หรืออีเมล cuatc@chula.ac.th  ภายในเวลา 12.00 น.ของวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560

**ผู้สมัครสอบที่มีชื่อ - นามสกุล ที่สมัครไว้ในระบบไม่ตรงตามบัตรประชาชนทุกตัวอักษรทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หรือมีเลขประจำตัวประชาชนไม่ตรงกับในบัตร ให้เขียน ใบคำร้อง ขออนุญาตเข้าห้องสอบ พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน มาทางอีเมล cuatc@chula.ac.th เท่านั้น ในวันและเวลาทำการภายในเวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ก่อนวันทำการสอบ

แนะนำ ให้ผู้เข้าสอบใช้บริการขนส่งสาธารณะในการเดินทาง เช่น รถไฟฟ้า BTS หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

คำเตือน ทั้งนี้ผู้เข้าสอบควรศึกษาเส้นทางการเดินทางมาสนามสอบล่วงหน้า
และควรมาก่อนเวลาเปิดประตูห้องสอบอย่างน้อย 30 นาที
(ประตูห้องสอบเปิดเวลา 08.15 น.และประตูปิดเวลา 08.40 น.)
ตรวจสอบสถานที่สอบ

ประกาศคะแนนสอบ
รอบที่ 8/2017
CU-TEP สอบวันที่ 14 พฤษภาคม 2560
CU-Speaking สอบวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจ
ตรวจสอบผลคะแนน


annourcement
 

     
  ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
  2-11/05/60 : รับสมัครออนไลน์ รอบที่ 10/2017 CU-TEP & Speaking
  1-10/05/60 : รับสมัคร CU-TEP (E-Package) รอบที่ 11/2017
  14/05/60 : การจัดสอบ CU-TEP & Speaking รอบที่ 8/2017 และสอบ CU-TEP (E-Package) รอบที่ 11/2017
  15-25/05/60 : รับสมัครออนไลน์ รอบที่ 11/2017 CU-TEP
  15-24/05/60 : รับสมัคร CU-TEP (E-Testing) รอบที่ 12/2017
  28/05/60 : การจัดสอบ CU-TEP รอบที่ 9/2017 และสอบ CU-TEP (E-Testing ) รอบที่ 12/2017
  25-31/05/60 : รับสมัคร CU-TEP (E-Package) รอบที่ 13/2017
     
  ประจำเดือน มิถุนายน 2560
  1-12/06/60 : รับสมัครออนไลน์ รอบที่ 12/2017 CU-TEP & Speaking
  4/06/60 : การจัดสอบ CU-TEP & Speaking รอบที่ 10/2017 และสอบ CU-TEP (E-Testing) รอบที่ 13/2017
  5-14/06/60 : รับสมัคร CU-TEP (E-Testing) รอบที่ 14/2017
  15-21/06/60 : รับสมัคร CU-TEP (E-Testing) รอบที่ 15/2017
  18/06/60 : การจัดสอบ CU-TEP รอบที่ 11/2017 และสอบ CU-TEP (E-Testing) รอบที่ 14/2017
  19-29/06/60 : รับสมัครออนไลน์ รอบที่ 13/2017 CU-TEP, CU-AAT, CU-TAD, CU-ATS
  23/06/60 : การจัดสอบ CU-TEP (E-Testing) รอบที่ 15/2017
     
การเข้าสอบของผู้พิการทางร่างกาย
ผู้พิการทางร่างกาย เช่น ผู้พิการทางสายตา ผู้พิการทางการได้ยิน(ใช้เครื่องช่วยฟัง) ผู้พิการที่ต้องนั่งรถเข็น เมื่อสมัครในแต่ละรอบ กรุณาแจ้งให้ศูนย์ทดสอบฯทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์ ก่อนวันสอบ เพื่อจะได้จัดเตรียมห้องสอบและกรรมการคุมสอบที่เหมาะสม โดยเขียน ใบคำร้อง ส่งมาทางอีเมล์ cuatc@chula.ac.th เท่านั้น
กรณีที่ผู้สมัครมีอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง หรืออุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น ขอให้นำส่งอุปกรณ์ดังกล่าวให้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ก่อนเปิดประตูห้องสอบ ของวันสอบ

การขอตรวจผลคะแนนซ้ำ
กรณีที่ผู้เข้าสอบขอตรวจผลคะแนนซ้ำ ต้องยื่นใบคำร้องภายใน 1 เดือน นับจากวันสอบ และจะแจ้งผลให้ทราบภายใน 1 สัปดาห์ หลังวันสิ้นสุดการยื่นใบคำร้อง

กรณีที่ 1 ผู้ขอตรวจคะแนนซ้ำที่ส่งใบคำร้องทางอีเมล์ ให้ทำการโอนค่าธรรมเนียม เข้าบัญชี เลขที่ 045-2-51602-1 ชื่อบัญชี ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ค่าธรรมเนียมการขอตรวจผลคะแนนซ้ำครั้งละ 50 บาท

กรณีที่ 2
ผู้ขอตรวจคะแนนซ้ำมาดำเนินการด้วยตนเองที่ศูนย์ทดสอบฯ ต้องชำระค่าธรรมเนียมใบคำร้องฉบับละ 50 บาท/ใบคำร้อง
(ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2557)

ยกเลิกการบริการใบรายงานคะแนนสอบกรณีเร่งด่วน รายละเอียด
ประกาศ ยกเลิกการบริการใบรายงานคะแนนสอบกรณีเร่งด่วน สำหรับวิชา CU-TEP ตั้งแต่รอบการสอบ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ผู้ที่ต้องการคะแนนสอบเร่งด่วนให้สมัครสอบ ระบบ E-Testing สามารถสมัครได้ที่ศูนย์ทดสอบทางวิขาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๘ ชั้น ๓ ในวันและเวลาทำการ ภายในเวลา ๑๒.oo น. ของวันพุธสัปดาห์ก่อนสอบ ตามกำหนดวันสอบในปฏิทินการจัดสอบประจำปี โดยรับสมัครจำนวนไม่เกิน 45 คน
(ปรับปรุงประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2559)

ศูนย์ทดสอบฯ ยกเลิกการส่งผลคะแนนสอบทางไปรษณีย์
ตั้งแต่รอบการสอบ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป

ผู้เข้าสอบที่มีความประสงค์จะได้ใบรายงานผลการสอบสามารถเข้าระบบเพื่อพิมพ์ออกมา
ได้ด้วยตนเอง หรือมาขอคะแนนได้โดยตรงที่ศูนย์ทดสอบฯ
โดยเสียค่าบริการขอใบรายงานคะแนน ฉบับละ 50 บาท

(ลงประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2556)

ศูนย์ทดสอบฯ ไม่มีบริการรับฝากของระหว่างการสอบหรือบริการให้เช่าเสื้อผ้า ขอเตือนให้ผู้เข้าสอบทุกคนปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ศูนย์ทดสอบฯ ไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการกระทำดังกล่าว

เนื่องจากเป็นการตกลงกันเป็นการส่วนตัวระหว่างผู้เข้าสอบกับผู้ให้บริการ
หากมีผู้นำข้อความระบุให้เข้าใจได้ว่า ศูนย์ทดสอบฯ กระทำการดังกล่าวไปแสดงในที่ใดๆ
อันเป็นเหตุให้ ศูนย์ทดสอบฯ เสื่อมเสียชื่อเสียง ศูนย์ทดสอบฯ จะดำเนินการตามกฎหมาย
กับผู้นำเสนอข้อมูลและแหล่งเผยแพร่ข้อมูลตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2550 และความผิดทางอาญาฐานหมิ่นประมาท ต่อไป

ประกาศ เรื่อง มาตรการลงโทษผู้ทุจริตในการสอบ และฝ่าฝืนระเบียบการสอบ รายละเอียด

ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บเงินรายได้
ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 รายละเอียด

ศูนย์ทดสอบฯ เปิดให้แก้ไขชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail address ได้ด้วยตนเอง
ผ่านทางระบบออนไลน์ในช่วงที่เปิดรับสมัครสอบ


ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การจัดเก็บอัตราค่าบริการตรวจคะแนน และออกใบรายงานคะแนน
กรณีผู้เข้าสอบฝนรหัสประจำตัวสอบไม่ถูกต้อง (ยกเว้นการสอบคัดเลือกโครงการรับตรง)

รายละเอียด


 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดการให้บริการที่จอดรถ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553
เป็นต้นไป รายละเอียด

พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวบัตรประชาชน พ.ศ.2526  แก้ไขโดย พระราชบัญญัติ
บัตรประจำตัวบัตรประชาชน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2542
รายละเอียด


วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ จัดอบรมข้อกำหนด ISO 9001 โดยเชิญบริษัท ไอเอสโอ สมาร์ท โปร จำกัด เป็นผู้บรรยาย ณ ห้อง 403 ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ อาคารจามจุรี 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการ มอบกระเช้าผลไม้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปี แห่งการสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ รองผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการ มอบการ์ดอวยพรและร่วมบริจาคเงินมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 31 ปี แห่งการสถาปนาศูนย์บริการวิชาการฯ

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ รองผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการ มอบการ์ดอวยพรในโอกาสครบรอบ 56 ปี แห่งการสถาปนา สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 4 มกราคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ปัทมะศังข์ รองผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการ มอบกระเช้าผลไม้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาคณะอักษรศาสตร์


 


    
หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Call Center: 0-2218-3717 โทรสาร: 0-2218-3700

e-mail:cuatc@chula.ac.th  
ห้ามคัดลอก Link Website ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนได้รับอนุญาต
Copy Right © All Rights Reserved 2007 by atc.chula.ac.th