ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
              การทดสอบ วัดผลและประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา Testing , Assessment and Evaluation for Quality Assurance in Education : ศูนย์ทดสอบฯ จะงดให้บริการในวันพุธเวลา 10.00-12.00 น. เนื่องด้วยมีการประชุมพนักงาน
web site analytic


ประกาศสถานที่สอบ

CU-TEC วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561
CU-TEP วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561*หมายเหตุ ตรวจสอบชื่อและสถานที่สอบ ตั้งแต่บัดนี้
หากไม่พบชื่อและสถานที่สอบของตนเองสามารถทักท้วงโดยส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ ทางโทรสาร 02-218-3700 หรืออีเมล cuatc@chula.ac.th  ภายในเวลา 12.00 น.ของวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561

**ผู้สมัครสอบที่มีชื่อ - นามสกุล ที่สมัครไว้ในระบบไม่ตรงตามบัตรประชาชนทุกตัวอักษรทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หรือมีเลขประจำตัวประชาชนไม่ตรงกับในบัตร ให้เขียน ใบคำร้อง ขออนุญาตเข้าห้องสอบ พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน มาทางอีเมล cuatc@chula.ac.th เท่านั้น ในวันและเวลาทำการภายในเวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ก่อนวันทำการสอบ

แนะนำ ให้ผู้เข้าสอบใช้บริการขนส่งสาธารณะในการเดินทาง เช่น รถไฟฟ้า BTS หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

คำเตือน ทั้งนี้ผู้เข้าสอบควรศึกษาเส้นทางการเดินทางมาสนามสอบล่วงหน้า โดยควรมาก่อนเวลาเปิดประตูห้องสอบอย่างน้อย 30 นาที
(ประตูห้องสอบเปิดเวลา 08.15 น.และประตูปิดเวลา 08.40 น.) สำหรับการสอบ CU-TEP
ตรวจสอบสถานที่สอบ
--->
ประกาศคะแนนสอบ

รอบที่ 11/2018
CU-TAD สอบวันที่ 14 กรกฎาคม 2561
CU-TEP, CU-AAT สอบวันที่ 15 กรกฎาคม 2561

ตรวจสอบผลคะแนน


annourcement
 

 
  ประจำเดือน สิงหาคม 2561
  01-09/08/61 : รับสมัครออนไลน์ รอบที่ 14/2018 CU-TEP & Speaking
  04-05/08/61 : การจัดสอบ CU-TEP & Speaking รอบที่ 12/2018 , CU-TEP (E-Testing)
  06-14/08/61 : รับสมัครออนไลน์ CU-TEP (E-Testing) 20/2018
  11/08/61 : การจัดสอบ CU-TEP ภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร รอบที่ 1/2018
  14-23/08/61 : รับสมัครออนไลน์ รอบที่ 15/2018 CU-TEP
  15-20/08/61 : รับสมัครออนไลน์ CU-TEP (E-Testing) 21/2018
  18/08/61 : การจัดสอบ CU-TEP ภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม รอบที่ 3/2018
  19/08/61 : การจัดสอบ CU-TEP รอบที่ 13/2018 , CU-TEP (E-Testing)
  22-28/08/61 : รับสมัครออนไลน์ CU-TEP (E-Testing) 22/2018
  24/08/61 : การจัดสอบ CU-TEP (E-Testing) 21/2018
  25/08/61 : การจัดสอบ CU-TEP ภูมิภาค ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ รอบที่ 2/2018
     
  ประจำเดือน กันยายน 2561
  01/09/61 : การจัดสอบ CU-AAT, CU-ATS (E-Testing) 22/2018
  02/09/61 : การจัดสอบ CU-TEP&Speaking รอบที่ 14/2018 , CU-TEP (E-Testing)
  03-13/09/61 : รับสมัครออนไลน์ CU-TEP & Speaking ,CU-AAT , CU-ATS รอบที่ 16/ 2018
  03-11/09/61 : รับสมัครออนไลน์ CU-TEP (E-Testing) 23/2018
  03-12/09/61 : รับสมัครออนไลน์ CU-TEP ภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา รอบที่ 2/2018
  16/09/61 : การจัดสอบ CU-TEP รอบที่ 15/2018 , CU-TEP (E-Testing)
  17-27/09/61 : รับสมัครออนไลน์ CU-TEP 17/2018
  17-24/09/61 : รับสมัครออนไลน์ CU-TEP (E-Testing) 24/2018
  26/09-02/10/61 : รับสมัครออนไลน์ CU-TEP (E-Testing) 25/2018
  28/09/61 : การจัดสอบ CU-TEP (E-Testing) 24/2018
     
การเข้าสอบของผู้พิการทางร่างกาย
ผู้พิการทางร่างกาย เช่น ผู้พิการทางสายตา ผู้พิการทางการได้ยิน(ใช้เครื่องช่วยฟัง) ผู้พิการที่ต้องนั่งรถเข็น เมื่อสมัครในแต่ละรอบ กรุณาแจ้งให้ศูนย์ทดสอบฯทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์ ก่อนวันสอบ เพื่อจะได้จัดเตรียมห้องสอบและกรรมการคุมสอบที่เหมาะสม โดยเขียน ใบคำร้อง ส่งมาทางอีเมล์ cuatc@chula.ac.th เท่านั้น
กรณีที่ผู้สมัครมีอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง หรืออุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น ขอให้นำส่งอุปกรณ์ดังกล่าวให้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ก่อนเปิดประตูห้องสอบ ของวันสอบ

การขอตรวจผลคะแนนซ้ำ
กรณีที่ผู้เข้าสอบขอตรวจผลคะแนนซ้ำ ต้องยื่นใบคำร้องภายใน 1 เดือน นับจากวันสอบ และจะแจ้งผลให้ทราบภายใน 1 สัปดาห์ หลังวันสิ้นสุดการยื่นใบคำร้อง

กรณีที่ 1 ผู้ขอตรวจคะแนนซ้ำที่ส่งใบคำร้องทางอีเมล์ ให้ทำการโอนค่าธรรมเนียม เข้าบัญชี เลขที่ 045-2-51602-1 ชื่อบัญชี ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ค่าธรรมเนียมการขอตรวจผลคะแนนซ้ำครั้งละ 50 บาท

กรณีที่ 2
ผู้ขอตรวจคะแนนซ้ำมาดำเนินการด้วยตนเองที่ศูนย์ทดสอบฯ ต้องชำระค่าธรรมเนียมใบคำร้องฉบับละ 50 บาท/ใบคำร้อง
(ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2557)

ยกเลิกการบริการใบรายงานคะแนนสอบกรณีเร่งด่วน รายละเอียด
ประกาศ ยกเลิกการบริการใบรายงานคะแนนสอบกรณีเร่งด่วน สำหรับวิชา CU-TEP ตั้งแต่รอบการสอบ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ผู้ที่ต้องการคะแนนสอบเร่งด่วนให้สมัครสอบ ระบบ E-Testing สามารถสมัครได้ที่ศูนย์ทดสอบทางวิขาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๘ ชั้น ๓ ในวันและเวลาทำการ ภายในเวลา ๑๒.oo น. ของวันพุธสัปดาห์ก่อนสอบ ตามกำหนดวันสอบในปฏิทินการจัดสอบประจำปี โดยรับสมัครจำนวนไม่เกิน 45 คน
(ปรับปรุงประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2559)

ศูนย์ทดสอบฯ ยกเลิกการส่งผลคะแนนสอบทางไปรษณีย์
ตั้งแต่รอบการสอบ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป

ผู้เข้าสอบที่มีความประสงค์จะได้ใบรายงานผลการสอบสามารถเข้าระบบเพื่อพิมพ์ออกมา
ได้ด้วยตนเอง หรือมาขอคะแนนได้โดยตรงที่ศูนย์ทดสอบฯ
โดยเสียค่าบริการขอใบรายงานคะแนน ฉบับละ 50 บาท

(ลงประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2556)

ศูนย์ทดสอบฯ ไม่มีบริการรับฝากของระหว่างการสอบหรือบริการให้เช่าเสื้อผ้า ขอเตือนให้ผู้เข้าสอบทุกคนปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ศูนย์ทดสอบฯ ไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการกระทำดังกล่าว

เนื่องจากเป็นการตกลงกันเป็นการส่วนตัวระหว่างผู้เข้าสอบกับผู้ให้บริการ
หากมีผู้นำข้อความระบุให้เข้าใจได้ว่า ศูนย์ทดสอบฯ กระทำการดังกล่าวไปแสดงในที่ใดๆ
อันเป็นเหตุให้ ศูนย์ทดสอบฯ เสื่อมเสียชื่อเสียง ศูนย์ทดสอบฯ จะดำเนินการตามกฎหมาย
กับผู้นำเสนอข้อมูลและแหล่งเผยแพร่ข้อมูลตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2550 และความผิดทางอาญาฐานหมิ่นประมาท ต่อไป

ประกาศ เรื่อง มาตรการลงโทษผู้ทุจริตในการสอบ และฝ่าฝืนระเบียบการสอบ รายละเอียด

ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บเงินรายได้
ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 รายละเอียด

ศูนย์ทดสอบฯ เปิดให้แก้ไขชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail address ได้ด้วยตนเอง
ผ่านทางระบบออนไลน์ในช่วงที่เปิดรับสมัครสอบ


ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การจัดเก็บอัตราค่าบริการตรวจคะแนน และออกใบรายงานคะแนน
กรณีผู้เข้าสอบฝนรหัสประจำตัวสอบไม่ถูกต้อง (ยกเว้นการสอบคัดเลือกโครงการรับตรง)

รายละเอียด


 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดการให้บริการที่จอดรถ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553
เป็นต้นไป รายละเอียด

พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวบัตรประชาชน พ.ศ.2526  แก้ไขโดย พระราชบัญญัติ
บัตรประจำตัวบัตรประชาชน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2542
รายละเอียด

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ จัดพิธีทำบุญฯ เนื่องในงานครบรอบ 22 ปี แห่งการสถาปนาศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ รองผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ มอบกระเช้าผลไม้ร่วมงานครบรอบ 105 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ปัทมะศังข์ รองผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการ มอบกระเช้าผลไม้ เนื่องในโอกาสนครบรอบ 40 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานวิทยทรัพยากร์ จุฬาฯ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ มอบกระเช้าผลไม้ร่วมงานครบรอบ 78 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
วันที่ 28 มีนาคม 2561 ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ ต้อนรับคณาจารย์จากศูนย์การทดสอบทางจิตวิทยาและการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบแห่งจุฬา
วันที่ 8 มีนาคม 2561 ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ อาคารจามจุรี 8
วันที่ 2 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ปัทมะศังข์ รองผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการ มอบกระเช้าผลไม้ เนื่องในโอกาสนครบรอบ 35 ปี แห่งการสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ อาคารจามจุรี 8
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ปัทมะศังข์ รองผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการ มอบกระเช้าผลไม้ เนื่องในโอกาสนครบรอบ 32 ปี แห่งการสถาปนาศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ


 


    
หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Call Center: 0-2218-3717 โทรสาร: 0-2218-3700

e-mail:cuatc@chula.ac.th  
ห้ามคัดลอก Link Website ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนได้รับอนุญาต
Copy Right © All Rights Reserved 2007 by atc.chula.ac.th