การทดสอบ วัดผลและประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา Testing , Assessment and Evaluation for Quality Assurance in Education : ศูนย์ทดสอบฯ จะงดให้บริการทุกวันพุธ ในเวลา 9.00-10.30 เนื่องด้วยมีการประชุมพนักงาน

web site analytic


ประกาศสถานที่สอบ

CU-TEP, CU-AAT   วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558

*หมายเหตุ ตรวจสอบชื่อและสถานที่สอบ ตั้งแต่บัดนี้
หากไม่พบชื่อและสถานที่สอบของตนเองสามารถทักท้วงโดยส่งหลักฐานการชำระเงิน
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ ทางโทรสาร 02-218-3700 หรืออีเมล cuatc@chula.ac.th  ภายในเวลา 12.00 น.ของวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558

**ผู้สมัครสอบที่มีชื่อ - นามสกุล ที่สมัครไว้ในระบบไม่ตรงตามบัตรประชาชนทุกตัวอักษรทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หรือมีเลขประจำตัวประชาชนไม่ตรงกับในบัตร ให้เขียน ใบคำร้อง ขออนุญาตเข้าห้องสอบ พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน มาทางอีเมล cuatc@chula.ac.th เท่านั้น ในวันและเวลาทำการภายในเวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 ก่อนวันทำการสอบ


แนะนำ ให้ผู้เข้าสอบใช้บริการขนส่งสาธารณะในการเดินทาง เช่น รถไฟฟ้า BTS หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

ทั้งนี้ผู้เข้าสอบควรศึกษาเส้นทางการเดินทางมาสนามสอบล่วงหน้า เนื่องจากในวันดังกล่าวมีการแข่งม้าราชกรีฑาสโมสร และควรเดินทางมาถึงสนามสอบอย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาเปิดประตูห้องสอบ (ประตูห้องสอบเปิดเวลา 08.15 น.)
ตรวจสอบสถานที่สอบ

ประกาศคะแนนสอบ
รอบที่ 10/2015
CU-TEP สอบวันที่ 6 กันยายน 2558
ตรวจสอบผลคะแนน


annourcement
 

     
  ประจำเดือน ตุลาคม 2558
  01-12/10/58 : รับสมัครออนไลน์ รอบที่ 12/2015 CU-TEP & Speaking, CU-AAT
  11/10/58 : การจัดสอบ CU-TEP, CU-AAT
  19-28/10/58 : รับสมัครออนไลน์ รอบที่ 13/2015 CU-TEP & Speaking
  24/10/58 : การจัดสอบ CU-TEP ศูนย์สอบภูมิภาค มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
     
  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
  02-11/11/58 : รับสมัครออนไลน์ รอบที่ 14/2015 CU-TEP & Speaking, CU-AAT, CU-TAD, CU-ATS
  08/11/58 : การจัดสอบ CU-TEP & Speaking, CU-AAT
  22/11/58 : การจัดสอบ CU-TEP & Speaking
     
การเข้าสอบของผู้พิการทางร่างกาย
ผู้พิการทางร่างกาย เช่น ผู้พิการทางสายตา ผู้พิการที่ต้องนั่งรถเข็น เมื่อสมัครในแต่ละรอบ กรุณาแจ้งให้ศูนย์ทดสอบฯทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้จัดเตรียมห้องสอบและกรรมการคุมสอบที่เหมาะสม โดยเขียน ใบคำร้อง ส่งมาทางอีเมล์ cuatc@chula.ac.th

การขอตรวจผลคะแนนซ้ำ
กรณีที่ผู้เข้าสอบขอตรวจผลคะแนนซ้ำ ต้องยื่นใบคำร้องภายใน 1 เดือน นับจากวันสอบ และจะแจ้งผลให้ทราบภายใน 1 สัปดาห์ หลังวันสิ้นสุดการยื่นใบคำร้อง

กรณีที่ 1 ผู้ขอตรวจคะแนนซ้ำที่ส่งใบคำร้องทางอีเมล์ ให้ทำการโอนค่าธรรมเนียม เข้าบัญชี เลขที่ 045-2-51602-1 ชื่อบัญชี ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ค่าธรรมเนียมการขอตรวจผลคะแนนซ้ำครั้งละ 50 บาท

กรณีที่ 2
ผู้ขอตรวจคะแนนซ้ำมาดำเนินการด้วยตนเองที่ศูนย์ทดสอบฯ ต้องชำระค่าธรรมเนียมใบคำร้องฉบับละ 50 บาท/ใบคำร้อง
(ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2557)

การบริการใบรายงานคะแนนสอบกรณีเร่งด่วน รายละเอียด
(ปรับปรุงประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)

ศูนย์ทดสอบฯ ยกเลิกการส่งผลคะแนนสอบทางไปรษณีย์
ตั้งแต่รอบการสอบ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป

ผู้เข้าสอบที่มีความประสงค์จะได้ใบรายงานผลการสอบสามารถเข้าระบบเพื่อพิมพ์ออกมา
ได้ด้วยตนเอง หรือมาขอคะแนนได้โดยตรงที่ศูนย์ทดสอบฯ
โดยเสียค่าบริการขอใบรายงานคะแนน ฉบับละ 50 บาท

(ลงประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2556)

ศูนย์ทดสอบฯ ไม่มีบริการรับฝากของระหว่างการสอบหรือบริการให้เช่าเสื้อผ้า ขอเตือนให้ผู้เข้าสอบทุกคนปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ศูนย์ทดสอบฯ ไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการกระทำดังกล่าว

เนื่องจากเป็นการตกลงกันเป็นการส่วนตัวระหว่างผู้เข้าสอบกับผู้ให้บริการ
หากมีผู้นำข้อความระบุให้เข้าใจได้ว่า ศูนย์ทดสอบฯ กระทำการดังกล่าวไปแสดงในที่ใดๆ
อันเป็นเหตุให้ ศูนย์ทดสอบฯ เสื่อมเสียชื่อเสียง ศูนย์ทดสอบฯ จะดำเนินการตามกฎหมาย
กับผู้นำเสนอข้อมูลและแหล่งเผยแพร่ข้อมูลตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2550 และความผิดทางอาญาฐานหมิ่นประมาท ต่อไป

ประกาศ เรื่อง มาตรการลงโทษผู้ทุจริตในการสอบ และฝ่าฝืนระเบียบการสอบ รายละเอียด

ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บเงินรายได้
ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 รายละเอียด

ศูนย์ทดสอบฯ เปิดให้แก้ไขชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail address ได้ด้วยตนเอง
ผ่านทางระบบออนไลน์ในช่วงที่เปิดรับสมัครสอบ


ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การจัดเก็บอัตราค่าบริการตรวจคะแนน และออกใบรายงานคะแนน
กรณีผู้เข้าสอบฝนรหัสประจำตัวสอบไม่ถูกต้อง (ยกเว้นการสอบคัดเลือกโครงการรับตรง)

รายละเอียด


 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดการให้บริการที่จอดรถ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553
เป็นต้นไป รายละเอียด

พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวบัตรประชาชน พ.ศ.2526  แก้ไขโดย พระราชบัญญัติ
บัตรประจำตัวบัตรประชาชน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2542
รายละเอียด


วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ ครบรอบ 19 ปี

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 จัดสอบ CU-TEP มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 จัดสอบ CU-TEP โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 จัดสอบ CU-TEP วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสุราษฏร์ธานี

วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 คณาจารย์สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการทดสอบและการจัดสอบต่างๆ ซึ่ง รศ.พญ.นันทนา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบฯ และผศ.ดร.วารุณี ปัทมะสังข์ รองผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบฯ ร่วมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ทดสอบฯ ได้ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลของศูนย์ทดสอบฯ

วันอังคารที่ 6 มกราคม 2558 จัดเลี้ยงปีใหม่ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันอังคารที่ 6 มกราคม 2558 ทำบุญปีใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ประชุมการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดสอบ 7 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1

วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ประชุมการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดสอบ GAT - PAT ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1

วันที่ 25 ตุลาคม 2557 จัดสอบ CU-TEP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก จังหวัดตาก

วันที่ 25 ตุลาคม 2557 จัดสอบ CU-TEP มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


 


    
หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Call Center: 0-2218-3717 โทรสาร: 0-2218-3700

e-mail:cuatc@chula.ac.th  
ห้ามคัดลอก Link Website ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนได้รับอนุญาต
Copy Right © All Rights Reserved 2007 by atc.chula.ac.th