การทดสอบ วัดผลและประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา Testing , Assessment and Evaluation for Quality Assurance in Education : ศูนย์ทดสอบฯ จะงดให้บริการทุกวันพุธ ในเวลา 9.00-10.30 เนื่องด้วยมีการประชุมพนักงาน
web site analytic


ประกาศสถานที่สอบ

CU-TEP & Speaking   สอบวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557

ขั้นตอนการสอบ CU-TEP&Speaking   รายละเอียด 

*หมายเหตุ เข้าตรวจสอบชื่อและสถานที่สอบ หากไม่พบชื่อของตนเอง
สามารถทักท้วงโดยส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อกลับทางโทรสาร 02-218-3700 หรือ cuatc@chula.ac.th 
ในวันและเวลาทำการภายในเวลา 12.00 น.ของวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557

**ผู้สมัครสอบที่มีชื่อ - สกุล ที่สมัครไว้ในระบบไม่ตรงตามบัตรประชาชน ให้เขียน
ใบคำร้อง
 ขออนุญาตเข้าห้องสอบ พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน มาทางอีเมล์ cuatc@chula.ac.th ในวันและเวลาทำการภายในเวลา 12.00 น.ของวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557

การสอบ ในวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการปิดปรับปรุงพื้นที่  
จึงไม่อนุญาตให้นำรถยนต์ส่วนบุคคลเข้ามาภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
แนะนำให้ผู้เข้าสอบใช้บริการขนส่งสาธารณะในการเดินทาง เช่น รถไฟฟ้า BTS หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เพื่อความสะดวกในการเดินทาง  ล่วงหน้า และควรเดินทางมาถึงสนามสอบอย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาเปิดประตูห้องสอบ

ทั้งนี้ผู้เข้าสอบควรศึกษาเส้นทางการเดินทางมาสนามสอบ
(ประตูห้องสอบเปิดเวลา 08.15 น.) เนื่องจากในวันดังกล่าวมี Bangkok Car-Free Day 2014 ณ.ลานเซ็นทรัลเวิลด์ พลาซ่า ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

ตรวจสอบสถานที่สอบ
ประกาศคะแนนสอบ
รอบที่ 12/2014
CU-TEP, CU-SCIENCE (Chemistry,Math)  สอบวันที่ 7 กันยายน 2557
รอบที่ 11/2014
CU-TEP & SPK  สอบวันที่ 17 สิงหาคม 2557
ตรวจสอบผลคะแนน


annourcement
 

     
  ประจำเดือน กันยายน 2557
  01 - 11/09/57 : รับสมัครออนไลน์ รอบที่ 14/2014 CU-TEP, CU-AAT, CU-Science(Physics, Biology)
  07/09/57 : การจัดสอบ CU-TEP ครั้งที่ 12/2014
การจัดสอบ CU-TEP โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
การจัดสอบ CU-Science(Chemistry, Mathematics) ครั้งที่ 3/2014
  21/09/57 : การจัดสอบ CU-TEP ครั้งที่ 13/2014 CU-TEP & Speaking
     
  ประจำเดือน ตุลาคม 2557
  01 - 09/10/57 : รับสมัครออนไลน์ รอบที่ 15/2014 CU-TEP, CU-AAT
  11/10/57 : การจัดสอบ CU-AAT ครั้งที่ 3/2014
  12/10/57 : การจัดสอบ CU-TEP ครั้งที่ 14, CU-SCIENCE (Physics,Biology)
  25/10/57 : การจัดสอบ CU-TEP ศูนย์สอบภูมิภาค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก
การจัดสอบ CU-TEP ศูนย์สอบภูมิภาค มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
     

การขอตรวจผลคะแนนซ้ำ
กรณีที่ผู้เข้าสอบขอตรวจผลคะแนนซ้ำ ต้องยื่นใบคำร้องภายใน 1 เดือน นับจากวันสอบ และจะแจ้งผลให้ทราบภายใน 1 สัปดาห์ หลังวันสิ้นสุดการยื่นใบคำร้อง

กรณีที่ 1 ผู้ขอตรวจคะแนนซ้ำที่ส่งใบคำร้องทางอีเมลล์ ให้ทำการโอนค่าธรรมเนียม เข้าบัญชี เลขที่ 045-2-51602-1 ชื่อบัญชี ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ค่าธรรมเนียมการขอตรวจผลคะแนนซ้ำครั้งละ 50 บาท

กรณีที่ 2
ผู้ขอตรวจคะแนนซ้ำมาดำเนินการด้วยตนเองที่ศูนย์ทดสอบฯ ต้องชำระค่าธรรมเนียมใบคำร้องฉบับละ 50 บาท/ใบคำร้อง
(ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2557)

การบริการใบรายงานคะแนนสอบกรณีเร่งด่วน รายละเอียด
(ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2557)

ศูนย์ทดสอบฯ ยกเลิกการส่งผลคะแนนสอบทางไปรษณีย์
ตั้งแต่รอบการสอบ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป

ผู้เข้าสอบที่มีความประสงค์จะได้ใบรายงานผลการสอบสามารถเข้าระบบเพื่อพิมพ์ออกมา
ได้ด้วยตนเอง หรือมาขอคะแนนได้โดยตรงที่ศูนย์ทดสอบฯ
โดยเสียค่าบริการขอใบรายงานคะแนน ฉบับละ 50 บาท

(ลงประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2556)

ศูนย์ทดสอบฯ ไม่มีบริการรับฝากของระหว่างการสอบหรือบริการให้เช่าเสื้อผ้า ขอเตือนให้ผู้เข้าสอบทุกคนปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ศูนย์ทดสอบฯ ไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการกระทำดังกล่าว

เนื่องจากเป็นการตกลงกันเป็นการส่วนตัวระหว่างผู้เข้าสอบกับผู้ให้บริการ
หากมีผู้นำข้อความระบุให้เข้าใจได้ว่า ศูนย์ทดสอบฯ กระทำการดังกล่าวไปแสดงในที่ใดๆ
อันเป็นเหตุให้ ศูนย์ทดสอบฯ เสื่อมเสียชื่อเสียง ศูนย์ทดสอบฯ จะดำเนินการตามกฎหมาย
กับผู้นำเสนอข้อมูลและแหล่งเผยแพร่ข้อมูลตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2550 และความผิดทางอาญาฐานหมิ่นประมาท ต่อไป

ประกาศ เรื่อง มาตรการลงโทษผู้ทุจริตในการสอบ และฝ่าฝืนระเบียบการสอบ รายละเอียด

ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บเงินรายได้
ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 รายละเอียด

ศูนย์ทดสอบฯ เปิดให้แก้ไขชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail address ได้ด้วยตนเอง
ผ่านทางระบบออนไลน์ในช่วงที่เปิดรับสมัครสอบ


ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การจัดเก็บอัตราค่าบริการตรวจคะแนน และออกใบรายงานคะแนน
กรณีผู้เข้าสอบฝนรหัสประจำตัวสอบไม่ถูกต้อง (ยกเว้นการสอบคัดเลือกโครงการรับตรง)

รายละเอียด


 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดการให้บริการที่จอดรถ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553
เป็นต้นไป รายละเอียด

พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวบัตรประชาชน พ.ศ.2526  แก้ไขโดย พระราชบัญญัติ
บัตรประจำตัวบัตรประชาชน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2542
รายละเอียด


วันที่ 25 สิงหาคม 2557 อาจารย์และนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานศูนย์ทดสอบฯซึ่ง ผศ.ดร.วารุณี ปัทมะสังข์ รองผู้อำนวยการ
ศูนย์ทดสอบฯและเจ้าหน้าที่ศูนย์ทดสอบฯได้ให้การต้อนรับและนำชมห้องสอบของศูนย์ทดสอบฯ

วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ผศ.ดร.อุษา พัดเกตุ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ได้พาเจ้าหน้าที่ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษามาเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบฯ รวมจำนวนทั้งหมด 10 คน ซึ่ง ผศ.ดร.วารุณี ปัทมะสังข์ รองผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบฯและเจ้าหน้าที่ศูนย์ทดสอบฯ ได้ให้การต้อนรับและนำชมห้องสอบของศูนย์ทดสอบฯ

จัดสอบ CU-TEP มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 26 กรกฎาคม 2557

จัดสอบ CU-TEP โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2557

จัดสอบ CU - TEP โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร วันที่ 5 กรกฎาคม 2557

จัดสอบ CU - TEP สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก วันที่ 5 กรกฎาคม 2557


วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ ครบรอบ 18 ปี วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557

ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15 - 20 มีนาคม 2557


 


    
หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Call Center: 0-2218-3717 โทรสาร: 0-2218-3700

e-mail:cuatc@chula.ac.th  
Copy Right © Reserved 2007 by atc.chula.ac.th