การทดสอบ วัดผลและประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา Testing , Assessment and Evaluation for Quality Assurance in Education : ศูนย์ทดสอบฯ จะงดให้บริการในวันพุธเวลา 10.00-12.00 น. เนื่องด้วยมีการประชุมพนักงาน
web site analytic

ประกาศคะแนนสอบ

รอบที่ 7/2019
CU-TEP &Speaking, CU-SSEPT สอบวันที่ 21 เมษายน 2562

ตรวจสอบผลคะแนน


annourcement
 

 
  ประจำเดือน มีนาคม 2561
  04-08/03/62 : รับสมัครออนไลน์ CU-TEP (E-Testing) 6/2019
  04-13/03/62 : รับสมัครออนไลน์ CU-TEP ภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา รอบที่ 1-1/2019
  04-18/03/62 : รับสมัครออนไลน์ รอบที่ 6/2019 CU-TEP, CU-TEC, CU-AAT
  07-11/03/62 : รับสมัครออนไลน์ CU-TEP, CU-ATS, CU-AAT (E-Testing) 2/2019
  11-15/03/62 : รับสมัครออนไลน์ CU-TEP (E-Testing) 7/2019
  14-19/03/62 : รับสมัครออนไลน์ CU-TEP ภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา รอบที่ 1-2/2019
  15/03/62 : การจัดสอบ CU-TEP (E-Testing) 6/2019
  18-28/03/62 : รับสมัครออนไลน์ รอบที่ 7/2019 CU-TEP & Speaking, CU-SSEPT
  23/03/62 : การจัดสอบ CU-TEP รอบที่ 5/2019, CU-TEP (E-Testing)
  25-29/03/62 : รับสมัครออนไลน์ CU-TEP, CU-AAT (E-Testing) 6/2019
  30/03/62 : การจัดสอบ CU-TEP ภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม รอบที่ 1/2019
     
  ประจำเดือน เมษายน 2562
  01-11/04/62 รับสมัครออนไลน์ รอบที่ 8/2019 CU-TEP & Speaking
  01-10/04/62 : รับสมัครออนไลน์ CU-TEP ภูมิภาค ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.มงฟอร์ต รอบที่ 2/2019
  07/04/62 : การจัดสอบ CU-TEP, CU-TEC, CU-AAT รอบที่ 6/2019, CU-TEP (E-Testing) และการจัดสอบ CU-TEP ภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร รอบที่ 2/2019
  08-12/04/62 : รับสมัครออนไลน์ CU-TEP (E-Testing) 9/2019
  15-19/04/62 : รับสมัครออนไลน์ CU-TEP (E-Testing) 10/2019
  18-28/02/62 : รับสมัครออนไลน์ รอบที่ 5/2019 CU-TEP , CU-SSEPT
  21/04/62 : การจัดสอบ CU-TEP & Speaking, CU-SSEPT รอบที่ 7/2019, CU-TEP (E-Testing)
  26/04/62 : การจัดสอบ CU-TEP (E-Testing) 10/2019
  27/04/62 : การจัดสอบ CU-TEP ภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา รอบที่ 1/2019
     
การเข้าสอบของผู้พิการทางร่างกาย
ผู้พิการทางร่างกาย เช่น ผู้พิการทางสายตา ผู้พิการทางการได้ยิน(ใช้เครื่องช่วยฟัง) ผู้พิการที่ต้องนั่งรถเข็น เมื่อสมัครในแต่ละรอบ กรุณาแจ้งให้ศูนย์ทดสอบฯทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์ ก่อนวันสอบ เพื่อจะได้จัดเตรียมห้องสอบและกรรมการคุมสอบที่เหมาะสม โดยเขียน ใบคำร้อง ส่งมาทางอีเมล์ cuatc@chula.ac.th เท่านั้น
กรณีที่ผู้สมัครมีอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง หรืออุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น ขอให้นำส่งอุปกรณ์ดังกล่าวให้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ก่อนเปิดประตูห้องสอบ ของวันสอบ

การขอตรวจผลคะแนนซ้ำ
กรณีที่ผู้เข้าสอบขอตรวจผลคะแนนซ้ำ ต้องยื่นใบคำร้องภายใน 1 เดือน นับจากวันสอบ และจะแจ้งผลให้ทราบภายใน 1 สัปดาห์ หลังวันสิ้นสุดการยื่นใบคำร้อง

กรณีที่ 1 ผู้ขอตรวจคะแนนซ้ำที่ส่งใบคำร้องทางอีเมล์ ให้ทำการโอนค่าธรรมเนียม เข้าบัญชี เลขที่ 045-2-51602-1 ชื่อบัญชี ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ค่าธรรมเนียมการขอตรวจผลคะแนนซ้ำครั้งละ 50 บาท

กรณีที่ 2
ผู้ขอตรวจคะแนนซ้ำมาดำเนินการด้วยตนเองที่ศูนย์ทดสอบฯ ต้องชำระค่าธรรมเนียมใบคำร้องฉบับละ 50 บาท/ใบคำร้อง
(ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2557)

ยกเลิกการบริการใบรายงานคะแนนสอบกรณีเร่งด่วน รายละเอียด
ประกาศ ยกเลิกการบริการใบรายงานคะแนนสอบกรณีเร่งด่วน สำหรับวิชา CU-TEP ตั้งแต่รอบการสอบ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ผู้ที่ต้องการคะแนนสอบเร่งด่วนให้สมัครสอบ ระบบ E-Testing สามารถสมัครได้ที่ศูนย์ทดสอบทางวิขาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๘ ชั้น ๓ ในวันและเวลาทำการ ภายในเวลา ๑๒.oo น. ของวันพุธสัปดาห์ก่อนสอบ ตามกำหนดวันสอบในปฏิทินการจัดสอบประจำปี โดยรับสมัครจำนวนไม่เกิน 45 คน
(ปรับปรุงประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2559)

ศูนย์ทดสอบฯ ยกเลิกการส่งผลคะแนนสอบทางไปรษณีย์
ตั้งแต่รอบการสอบ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป

ผู้เข้าสอบที่มีความประสงค์จะได้ใบรายงานผลการสอบสามารถเข้าระบบเพื่อพิมพ์ออกมา
ได้ด้วยตนเอง หรือมาขอคะแนนได้โดยตรงที่ศูนย์ทดสอบฯ
โดยเสียค่าบริการขอใบรายงานคะแนน ฉบับละ 50 บาท

(ลงประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2556)

ศูนย์ทดสอบฯ ไม่มีบริการรับฝากของระหว่างการสอบหรือบริการให้เช่าเสื้อผ้า ขอเตือนให้ผู้เข้าสอบทุกคนปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ศูนย์ทดสอบฯ ไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการกระทำดังกล่าว

เนื่องจากเป็นการตกลงกันเป็นการส่วนตัวระหว่างผู้เข้าสอบกับผู้ให้บริการ
หากมีผู้นำข้อความระบุให้เข้าใจได้ว่า ศูนย์ทดสอบฯ กระทำการดังกล่าวไปแสดงในที่ใดๆ
อันเป็นเหตุให้ ศูนย์ทดสอบฯ เสื่อมเสียชื่อเสียง ศูนย์ทดสอบฯ จะดำเนินการตามกฎหมาย
กับผู้นำเสนอข้อมูลและแหล่งเผยแพร่ข้อมูลตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2550 และความผิดทางอาญาฐานหมิ่นประมาท ต่อไป

ประกาศ เรื่อง มาตรการลงโทษผู้ทุจริตในการสอบ และฝ่าฝืนระเบียบการสอบ รายละเอียด

ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บเงินรายได้
ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 รายละเอียด

ศูนย์ทดสอบฯ เปิดให้แก้ไขชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail address ได้ด้วยตนเอง
ผ่านทางระบบออนไลน์ในช่วงที่เปิดรับสมัครสอบ


ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การจัดเก็บอัตราค่าบริการตรวจคะแนน และออกใบรายงานคะแนน
กรณีผู้เข้าสอบฝนรหัสประจำตัวสอบไม่ถูกต้อง (ยกเว้นการสอบคัดเลือกโครงการรับตรง)

รายละเอียด


 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดการให้บริการที่จอดรถ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553
เป็นต้นไป รายละเอียด

พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวบัตรประชาชน พ.ศ.2526  แก้ไขโดย พระราชบัญญัติ
บัตรประจำตัวบัตรประชาชน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2542
รายละเอียด

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ มอบกระเช้าผลไม้ร่วมงานครบรอบ 33 ปี แห่งการสถาปนาศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ จัดการประชุมร่วมกับโรงเรียนต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ
วันที่ 14 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิบการบดี จุฬาฯ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2562
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ปัทมะศังข์ รองผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ มอบกระเช้าผลไม้ร่วมงานครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ปัทมะศังข์ รองผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ มอบกระเช้าผลไม้ร่วมงานครบรอบ 52 ปี แห่งการสถาปนาวิทยาลัยประชากรศาสตร์
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ รองผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ มอบกระเช้าผลไม้ร่วมงานครบรอบ 27 ปี แห่งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ รองผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ มอบกระเช้าผลไม้ร่วมงานครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันที่ 7-9 ตุลาคม 2561 ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ จัดโครงการสัมมนาพัฒนาคุณภาพงานเพื่อมุ่งสู่มาตรฐาน ISO9000 ระยะที่ 2 ณ ศูนย์เครือข่ายจุฬา จังหวัดน่าน


 


    
หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Call Center: 0-2218-3717 โทรสาร: 0-2218-3700

เปิดวันทำการราชการ เวลา 08.00 น. - 17.00 น. e-mail:cuatc@chula.ac.th  
ห้ามคัดลอก Link Website ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนได้รับอนุญาต
Copy Right © All Rights Reserved 2007 by atc.chula.ac.th