การทดสอบ วัดผลและประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา Testing , Assessment and Evaluation for Quality Assurance in Education : ศูนย์ทดสอบฯ จะงดให้บริการทุกวันพุธ ในเวลา 9.00-10.30 เนื่องด้วยมีการประชุมพนักงาน
web site analytic


ประกาศคะแนนสอบ
รอบที่ 6/2014
CU-TAD  สอบวันที่ 22 มีนาคม 2557
CU-TEP   สอบวันที่ 23 มีนาคม 2557
ตรวจสอบผลคะแนน
   


annourcement
 

  ประจำเดือน เมษายน 2557
  01 - 10/04/57 : รับสมัครออนไลน์ รอบที่ 8/2014 CU-TEP, CU-SCIENCE(Chemistry, Math)
  05/04/57 : การจัดสอบ CU - TEP คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การจัดสอบคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการฯ (ก.พ.ร.)
  19/04/57 : การจัดสอบทุนธนาคารกสิกรไทย
  20/04/57 : การจัดสอบ CU - TEP ครั้งที่ 7/2014, CU-TEP & SPK
  22 - 28/04/57 : รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)ปีการศึกษา 2557
  26 - 29/04/57 : การจัดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557
     
  ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
  02 - 08/05/57 : รับสมัครออนไลน์ รอบที่ 9/2014 CU-TEP, CU-SCIENCE(Physical, Biology)
  17/05/57 : การจัดสอบภูมิภาค CU - TEP  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  18/05/57 : การจัดสอบ CU - TEP ครั้งที่ 8/2014
การจัดสอบ CU-SCIENCE(Chemistry, Math)
     

การขอตรวจผลคะแนนซ้ำ
กรณีที่ผู้เข้าสอบขอตรวจผลคะแนนซ้ำ ต้องยื่นใบคำร้องภายใน 1 เดือน นับจากวันสอบ และจะแจ้งผลให้ทราบภายใน 1 สัปดาห์ หลังวันสิ้นสุดการยื่นใบคำร้อง

กรณีที่ 1 ผู้ขอตรวจคะแนนซ้ำที่ส่งใบคำร้องทางอีเมลล์ ให้ทำการโอน เข้าบัญชี เลขที่ 045-2-51602-1 ชื่อบัญชี ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ค่าธรรมเนียมการขอตรวจผลคะแนนซ้ำครั้งละ 50 บาท

กรณีที่ 2
ผู้ขอตรวจสคะแนนซ้ำมาดำเนินการด้วยตนเองที่ศูนย์ทดสอบฯ ต้องชำระค่าธรรมเนียมใบคำร้องฉบับละ 50 บาท/ใบคำร้อง
(ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2557)

การบริการใบรายงานคะแนนสอบกรณีเร่งด่วน รายละเอียด
(ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2557)

ศูนย์ทดสอบฯ จะยกเลิกการส่งผลคะแนนสอบทางไปรษณีย์
ตั้งแต่รอบการสอบ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป

ผู้เข้าสอบที่มีความประสงค์จะได้ใบรายงานผลการสอบสามารถเข้าระบบเพื่อพิมพ์ออกมา
ได้ด้วยตนเอง หรือมาขอคะแนนได้โดยตรงที่ศูนย์ทดสอบฯ
โดยเสียค่าบริการขอใบรายงานคะแนน ฉบับละ 50 บาท

(ลงประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2556)

ศูนย์ทดสอบฯ ไม่มีบริการรับฝากของระหว่างการสอบหรือบริการให้เช่าเสื้อผ้า ขอเตือนให้ผู้เข้าสอบทุกคนปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ศูนย์ทดสอบฯ ไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการกระทำดังกล่าว

เนื่องจากเป็นการตกลงกันเป็นการส่วนตัวระหว่างผู้เข้าสอบกับผู้ให้บริการ
หากมีผู้นำข้อความระบุให้เข้าใจได้ว่า ศูนย์ทดสอบฯ กระทำการดังกล่าวไปแสดงในที่ใดๆ
อันเป็นเหตุให้ ศูนย์ทดสอบฯ เสื่อมเสียชื่อเสียง ศูนย์ทดสอบฯ จะดำเนินการตามกฎหมาย
กับผู้นำเสนอข้อมูลและแหล่งเผยแพร่ข้อมูลตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2550 และความผิดทางอาญาฐานหมิ่นประมาท ต่อไป

ประกาศ เรื่อง มาตรการลงโทษผู้ทุจริตในการสอบ และฝ่าฝืนระเบียบการสอบ รายละเอียด

ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บเงินรายได้
ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 รายละเอียด

ศูนย์ทดสอบฯ เปิดให้แก้ไขชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail address ได้ด้วยตนเอง
ผ่านทางระบบออนไลน์ในช่วงที่เปิดรับสมัครสอบ


ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การจัดเก็บอัตราค่าบริการตรวจคะแนน และออกใบรายงานคะแนน
กรณีผู้เข้าสอบฝนรหัสประจำตัวสอบไม่ถูกต้อง (ยกเว้นการสอบคัดเลือกโครงการรับตรง)

รายละเอียด


 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดการให้บริการที่จอดรถ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553
เป็นต้นไป รายละเอียด

พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวบัตรประชาชน พ.ศ.2526  แก้ไขโดย พระราชบัญญัติ
บัตรประจำตัวบัตรประชาชน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2542
รายละเอียด

วันครบรอบปีที่ 17 คล้ายวันสถาปนาของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ ฯ
        
[วันที่ 30 พฤษภาคม 2556]

การอบรม "Procedure Manual & Work Instruction" ในระบบประกันคุณภาพ
        
[วันที่ 4 เมษายน 2556]

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 
       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555

      
[วันที่ 17 มกราคม 2556]

พิธีจัดตั้งศาลพระภูมิใหม่ ณ ชั้นดาดฟ้า อาคารจามจุรี 8
         [วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555] 


    
หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Call Center: 0-2218-3717 โทรสาร: 0-2218-3700

e-mail:cuatc@chula.ac.th  
Copy Right © Reserved 2007 by atc.chula.ac.th