วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ รองผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการ มอบการ์ดอวยพรในโอกาสครบรอบ 56 ปี แห่งการสถาปนา สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
วันพุธที่ 4 มกราคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ปัทมะศังข์ รองผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการ มอบกระเช้าผลไม้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาคณะอักษรศาสตร์
   
วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ปัทมะศังข์ รองผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการ มอบการ์ดอวยพรและร่วมบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรวัดสิงหาสน์และมูลนิธิชัยพัฒนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 59 ปี แห่งการสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์
   
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ปัทมะศังข์ รองผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการ มอบการ์ดอวยพรและร่วมบริจาคเงินให้โรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี แห่งการสถาปนาสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ
           
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ปัทมะศังข์ รองผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการ มอบการ์ดอวยพรและร่วมบริจาคเงินเพื่อนำไปมอบให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์
       
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ รองผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการ มอบการ์ดอวยพร เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
       
วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ปัทมะศังข์ รองผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการ มอบการ์ดอวยพร เนื่องในโอกาสครบรอบ 78 ปี
แห่งการสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
           
วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ปัทมะศังข์ รองผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการ มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี แห่งการสถาปนาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
       
วันที่ 16-18 มิถุนายน 2559 จัดสัมมนาพนักงานประจำปี 2559 ที่จังหวัดภูเก็ต
           
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ทดสอบฯนำพวงมาลามาน้อมเกล้าฯ ถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
           
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ ครบรอบ 20 ปี
                   
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ปัทมะศังข์ รองผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการ มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 103 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์
           
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ปัทมะศังข์ รองผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการ มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานวิทยทรัพยากร
           
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ปัทมะศังข์ รองผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการ มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 83 ปีแห่ง การสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
           
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 คณาจารย์สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการทดสอบและการจัดสอบต่างๆ
           
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
                   
ภาพกิจกรรม ประจำปี2558
ภาพกิจกรรม ประจำปี2557