ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพิ่มจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาในจุฬาฯ ระดับปริญญาตรี
โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) จาก 10 คน เป็น 35 คน และปรับลดเกณฑ์ขั้นต่ำวิชาทักษะทัศนศิลป์
จาก 35% เป็น 20%
รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

- ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โดยวิธีพิเศษ)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์(แบบพิเศษ ปีการศึกษา2554)

- รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรงแบบพิเศษ ปีการศึกษา 2554

- หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัญฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ (เพิ่มเติม)
- โครงการนักวิทยาศาสตร์การกีฬาอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
- คณะอักษรศาสตร์
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์
- หลักสูตรทันตแพทยศาสตบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์
- โครงการ 4 จังหวัดชายเเดนภาคใต้ คณะเศรษฐศาสตร์
- หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์
- โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
- โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน คณะวิศวกรรมศาสตร์
- โครงการศิลปะดีเด่น
- โครงการพัฒนามาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ไทย คณะสัตวเเพทยศาสตร์
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
- โครงการสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- โครงการวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
คณะพาณิชยศาสตร์ และบัญชี


รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์
- โครงการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
- โครงการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

ประกาศรับสมัครโครงการพัฒนากีฬาฟุตบอล
- โครงการพัฒนากีฬาฟุตบอล
คลิกเข้าดูรายละเอียด

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด การสอบวิชาเฉพาะ

อัตราค่าสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงแบบพิเศษ ปีการศึกษา 2554


ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2554

วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
26 ตุลาคม 2553
สอบสัมภาษณ์
29 ตุลาคม 2553
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
4 พฤศจิกายน 2553
รายงานตัวเข้าศึกษา
15-29 พฤศจิกายน 2553
รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)
20 ธันวาคม 2553
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
3 มกราคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
10 มกราคม 2554
สอบสัมภาษณ์
19 มกราคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
24 มกราคม 2554
รายงานตัวเข้าศึกษา
 

Links...หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- www.admissions.chula.ac.th
- โครงการจุฬาชนบท
- การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553 (หลักสูตรนานาชาติ)
- สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รายละเอียดโครงการรับตรงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สำนักงานคณะกรรมการศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตร
- การสอบ กสพท.
- หลักสูตรนานาชาติ
- การรับสมัครในระบบ Admission กลาง


  หนังสือร้องเรียน
 
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Call Center: 0-2218-3717 โทรสาร: 0-2218-3700

e-mail:cuatc@chula.ac.th  webmaster: Thanakrit.V@chula.ac.th