Responsive image

คำถามที่พบบ่อยการสมัครสอบ


คำถาม คำตอบ
สิ่งที่ผู้สมัครต้องทราบ? เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลผู้สมัครให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันและย้ายฐานข้อมูลไปสู่ระบบใหม่ โดยยกเลิกฐานข้อมูลในระบบเดิม ขอให้ผู้สมัครที่เคยลงทะเบียนสอบออนไลน์ CU-TEP, CU-AAT, CU-TAD, CU-ATS ยืนยันข้อมูล ดังต่อไปนี้

ขั้นตอน การดำเนินการ
รหัสผ่าน หากลืมรหัสผ่าน ให้ดำเนินการดังนี้
(1) คลิกลืมรหัสผ่าน
(2) ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อม E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อให้ระบบรับสมัครออนไลน์ส่งอีเมลรีเซทรหัสผ่าน ไปยัง E-mail ของผู้สมัคร
ข้อมูลผู้สมัคร ได้แก่
(1) ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
(2) สัญชาติ
(3) เพศ
(4) ข้อมูลการศึกษา
(5) ที่อยู่

* ข้อมูลผู้สมัครต้องถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ระบุในบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง

อัพโหลดภาพถ่าย(ตามตัวอย่าง) และบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้า(ตามตัวอย่าง) ระบบจะเก็บข้อมูลที่ผ่านการยืนยันจากผู้สมัครแล้วเพื่อนำไปใช้ในการจัดสอบและรายงานผลคะแนนต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2256 ปรับปรุงฉบับที่ 1 วันที่ 16 มกราคม 2557


ข้อควรระวัง
1. ข้อมูลที่ผ่านการยืนยันแล้ว จะปรากฎในฐานข้อมูลผู้เข้าสอบและผลการสอบครั้งนั้นจนหมดอายุใช้งาน(2 ปี)
2. ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลในช่อง ชื่อ สกุลได้ด้วยตนเอง โดยการแก้ไขจะมีผลสมบูรณ์ทันทีหากผู้สมัครยังมิได้ยืนยันข้อมูลและพิมพ์เอกสารชำระเงิน ในกรณีที่ผู้สมัครทำการแก้ไขหลังจากการพิมพ์เอกสารชำระเงินแล้ว ผลการแก้ไขจะสมบูรณ์ในการสมัครครั้งต่อไป
3. ผู้เข้าสอบที่ต้องการแก้ไขข้อมูลหลังพิมพ์เอกสารชำระเงินแล้ว ต้องแจ้งการแก้ไขเป็นหนังสือเพื่อขออนุมัติเข้าสอบมายังศูนย์ทดสอบฯ ในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ก่อนการสอบในรอบนั้นๆ (ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ปรับปรุงฉบับที่ 1 วันที่ 16 มกราคม 2557) (โดยผลการแก้ไขจะสมบูรณ์ในรอบถัดไป)
ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าสมัครสอบ ทางใด และสามารถชำระเงินภายใน เวลาใด? สามารถชำระเงินภายในเวลา 23.00 น. ของวันถัดไปหลังจากผู้สมัครได้ทำการลงทะเบียนสมัครสอบ โดยต้องไม่เกินวันสุดท้ายในระยะเวลาการสมัครสอบ ถ้าหากชำระเงินเกินเวลาที่กำหนด ทางระบบจะปรับยอดเป็นวันถัดไป ซึ่งถือว่าเกินตามระยะเวลาการชำระเงิน จะถือว่าผู้สมัครได้ชำระเงินเกินกำหนดระยะเวลาการสมัครสอบ ช่องทางการชำระเงินค่าสมัครสอบมีดังนี้

ช่องทางการชำระเงิน การดำเนินการ
ชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารหรือร้านค้าที่ปรากฏในใบชำระเงินของท่าน พิมพ์ใบชำระเงินจากระบบการสมัคร และนำใบชำระเงินไปยื่นกับทางเคาน์เตอร์ธนาคารหรือร้านค้า เพื่อทำการชำระเงิน
ชำระเงินผ่านตู้ ATM เลือกเมนูชำระสินค้าและบริการ ทำการใส่ Ref 1 และ Ref 2 ตามที่ระบุไว้ในใบชำระเงินที่พิมพ์ออกมาจากระบบ
ชำระเงินผ่าน M-banking โดยใช้ App ธนาคารพาณิชย์ที่ปรากฏอยู่ในใบชำระเงิน และแสกน QR Code ในการชำระเงิน (หากผู้สมัครไม่แสกน OR Code ขอให้ระมัดระวัง ในการเลือก Code ชำระเงิน และการพิมพ์ Ref 1 และ Ref 2)
ผู้สมัครสอบพบว่ามีเลขที่บัตรประชาชน ถูกใช้ไปแล้ว ทำอย่างไร? ทางผู้สมัครเคยทำการลงทะเบียนประวัติออนไลน์แล้ว ให้ทางผู้สมัครคลิกที่ ลืมรหัสผ่าน / forgot password เพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่ และใช้ในการเข้าสู่ระบบในครั้งต่อไป
จำรหัสผ่าน (Password) เข้าระบบออนไลน์ไม่ได้ทำอย่างไร? ขอให้ผู้สมัครคลิกที่ ลืมรหัสผ่าน / forgot password เพื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ และใช้ในการเข้าสู่ระบบในครั้งต่อไป
กรณีคลิกลืมรหัสผ่าน ไม่สามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ทำอย่างไร? อาจมีความผิดพลาดตั้งแต่ครั้งแรกในการลงทะเบียน เนื่องจากผู้สมัครกรอก อีเมล ผิด ขอให้ผู้สมัครแจ้งปัญหาที่พบต่อศูนย์ทดสอบฯ พร้อมแนบไฟล์สแกนบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองส่งมาทาง E-mail : cuatc@chula.ac.th เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการแก้ไขให้
ผู้สมัครสอบต้องการแก้ไขเลขประจำตัวประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง ตัวสะกดชื่อภาษาอังกฤษ และนามสกุลภาษาอังกฤษ ในระบบออนไลน์ต้องทำอย่างไร? ขอให้ผู้สมัครทำตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอน การดำเนินการ
1. ดาวน์โหลดใบคำร้อง กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยและครบถ้วน
2.
ชำระเงินค่าธรรมเนียมจำนวน 50 บาทผ่านทางธนาคาร โดยโอนเงินเข้าบัญชี
 • ชื่อบัญชี ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่บัญชี 026-2-05029-9 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์
  3. ส่งใบคำร้องและสลิปโอนเงิน ทาง E-mail : cuatc@chula.ac.th
  หมายเหตุ การแก้ไขข้อมูลข้างต้น สามารถดำเนินการได้ก่อนวันสอบ และต้องไม่เกิน 5 วันทำการโดยนับจากวันสอบ เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวปรากฎในใบรายงานคะแนนได้อย่างถูกต้อง
  ผู้สมัครสอบต้องการลงทะเบียนใหม่ ในระบบลงทะเบียนออนไลน์ แต่หน้าเว็บไซต์แสดงข้อความ "มีผู้อื่นใช้ หมายเลขบัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง นี้แล้ว กรุณาติดต่อศูนย์ฯ" หรือ "เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง หรือ วันเกิด ผิดพลาด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์" ต้องทำอย่างไร? ขอให้ผู้สมัครคลิกที่ ลืมรหัสผ่าน / forgot password เพื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ และใช้ในการเข้าสู่ระบบในครั้งต่อไป หากไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ ขอให้สแกนหรือถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรายละเอียด ส่งมาทาง E-mail : cuatc@chula.ac.th
  การเข้าสอบของผู้พิการทางร่างกาย? ผู้พิการทางร่างกาย เช่น ผู้พิการทางสายตา ผู้พิการทางการได้ยิน(ใช้เครื่องช่วยฟัง) ผู้พิการที่ต้องนั่งรถเข็น เมื่อสมัครในแต่ละรอบ กรุณาแจ้งให้ศูนย์ทดสอบฯทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์ ก่อนวันสอบ เพื่อจะได้จัดเตรียมห้องสอบและกรรมการคุมสอบที่เหมาะสม โดยเขียน ใบคำร้อง ส่งมาทาง E-mail : cuatc@chula.ac.th เท่านั้น กรณีที่ผู้สมัครมีอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง หรืออุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น ขอให้นำส่งอุปกรณ์ดังกล่าวให้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ก่อนเปิดประตูห้องสอบ ของวันสอบ


  ในวันสอบ/ การเข้าสอบ


  คำถาม คำตอบ
  ในการสอบ CU-AAT และ CU-ATS สามารถนำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบได้หรือไม่? ในการสอบ CU-AAT และ CU-ATS ตั้งแต่การสอบรอบวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขทั่วไปโดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯจัดเตรียมให้
  หลักฐานแสดงตนเองที่ต้องใช้ในวันสอบเพื่อเข้าห้องสอบมีอะไรบ้าง? ในการสอบทุกครั้งผู้สมัครจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางฉบับจริงที่มีสภาพสมบูรณ์ และยังไม่หมดอายุ แสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ โดยหลักฐานที่นำมาแสดงในวันสอบจะต้องมีข้อมูลตรงกับที่ใช้ในการสมัครสอบทั้งหมด
  อายุยังทำบัตรประจำตัวประชาชนไม่ได้ต้องทำอย่างไร ใช้อะไรแทนได้บ้าง? ในการเข้าห้องสอบผู้สมัครสามารถแสดงหลักฐานได้ 2 อย่างคือ
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • หนังสือเดินทาง
 • ในกรณีที่ผู้เข้าสอบไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน เพราะเนื่องจากอายุยังไม่สามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ และไม่มีหนังสือเดินทาง ขอให้ผู้สมัครนำบัตรที่ทางราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ ซึ่งระบุข้อมูล ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ , เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และมีรูปถ่าย มาแสดงตนในการเข้าสอบ (ชื่อ-นามสกุล และเลขที่บัตรประชาชน ในบัตรจะต้องตรงกับที่ผู้สมัครแจ้งในระบบทะลงทะเบียนทั้งหมด)
  ตรวจสอบสถานที่สอบอย่างไร? ศูนย์ทดสอบฯ จะทำการประกาศสถานที่สอบให้ผู้สมัครทราบ ผ่านระบบออนไลน์ของผู้สมัคร ก่อนทำการสอบเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าไปตรวจสอบสถานที่สอบด้วยตนเอง หากผู้เข้าสอบไม่สามารถตรวจสอบสถานที่สอบได้ กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน มาทาง E-mail Address: cuatc@chula.ac.th ภายใน 12.00น. ของวันทำการวันสุดท้ายก่อนการสอบ
  ในการสอบควรแต่งกายอย่างไร? เนื่องจากการสอบที่จัดโดยศูนย์ทดสอบฯ จัดสอบในบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามประเพณีนิยม ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้น กางเกงรัดรูป กระโปรงสั้น กางเกง-กระโปรงยีนส์ที่มีรอยขาด เสื้อยืด รองเท้าแตะ และชุดกีฬา หากผู้สมัครแต่งกายไม่เรียบร้อย จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
  ในวันสอบต้องนำอะไรติดตัวไปบ้าง?
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางฉบับจริงที่ใช้ในการสมัครและยังไม่หมดอายุ
 • ในการสอบบางวิชาอาจมีอุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบเพิ่มเติม ผู้สมัครสอบกรุณาศึกษาจากรายละเอียดในการสอบของแต่ละวิชา
 • ศูนย์ทดสอบฯไม่อนุญาตให้นำกระเป๋าสัมภาระ กระเป๋าถือสตรี และสิ่งของอื่นๆเข้าห้องสอบ รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่นเพลง เครื่องอัดเสียง นาฬิกาทุกชนิด กุญแจรถ เป็นต้น และไม่มีบริการรับฝากสิ่งของ ผู้เข้าสอบจะต้องวางสิ่งของ สัมภาระทั้งหมดไว้นอกห้องสอบศูนย์ทดสอบฯจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของอุปกรณ์ที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ  การรายงานผลสอบ


  คำถาม คำตอบ
  ประกาศผลสอบเมื่อใด? การสอบ CU-TEP, CU-AAT, CU-ATS, CU-TAD ผลการสอบจะออกภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากวันที่สอบ
  การสอบ CU-TEP + SPEAKING ผลการสอบจะออกภายใน 3 สัปดาห์หลังจากวันที่สอบ
  กรณีต้องการใบรายงานผลคะแนนฉบับจริงจะต้องทำอย่างไร? หากผู้สมัครมีความประสงค์จะขอรับใบรายงานคะแนนฉบับจริง สามารถทำได้โดยติดต่อที่สำนักงานของศูนย์ทดสอบฯ เพื่อเขียนใบคำร้องขอรับใบคะแนน โดยผู้สมัครจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อยื่นคำร้องด้วย (หากทำการแทนผู้สมัครกรุณากรอกใบมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ให้อำนาจและผู้รับมอบอำนาจ)
  ค่าธรรมเนียมออกใบรายงานคะแนน ฉบับละ 50 บาท (เปิดเฉพาะวันทำการราชการ 09.00 น. - 15.00 น. - พักเที่ยง 12.00 น. - 13.00 น.)
  รับชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ Promptpay หรือแอพธนาคารเท่านั้น เนื่องจากอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  หรือสามารถขอใบรายงานผลคะแนนฉบับจริงผ่านไปรษณีย์ได้โดยวิธีการดังนี้ คลิกที่นี่
  ต้องการใบรายงานผลคะแนนกรณีเร่งด่วนต้องทำอย่างไร? ผู้ที่ต้องการคะแนนสอบเร่งด่วนให้สมัครสอบ ระบบ E-Testing ผ่านระบบออนไลน์ ตามกำหนดวันสอบในปฏิทินการจัดสอบประจำปี
  *CU-TAD CU-TEP&Speaking และการสอบภายนอกที่จัดเป็นกรณีพิเศษ ผู้สมัครไม่สามารถทำการขอผลคะแนนกรณีเร่งด่วนได้
  การขอตรวจผลคะแนนซ้ำ กรณีที่ผู้เข้าสอบขอตรวจผลคะแนนซ้ำ ต้องยื่นใบคำร้องภายใน 1 เดือนนับจากวันสอบ และจะแจ้งผลให้ทราบภายใน 1 สัปดาห์ หลังวันสิ้นสุดการยื่นใบคำร้อง (รวมเป็นจะแจ้งผลการตรวจคะแนนซ้ำ 1 เดือนและ 1 สัปดาห์หลังวันสอบ ยกเว้น CU-Speaking, CU-TEC Speaking & Writing และทุกวิชาที่สอบด้วยระบบ E-Testing ไม่สามารถขอตรวจคะแนนซ้ำ)
  กรณีที่ 1 ผู้ขอตรวจคะแนนซ้ำที่ส่งใบคำร้องทางอีเมล์ ให้ทำการโอนค่าธรรมเนียม เข้าบัญชี เลขที่ 026-2-05029-9 ชื่อบัญชี ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์ ค่าธรรมเนียมการขอตรวจผลคะแนนซ้ำครั้งละ 50 บาท
  กรณีที่ 2 ผู้ขอตรวจคะแนนซ้ำมาดำเนินการด้วยตนเองที่ศูนย์ทดสอบฯ ต้องชำระค่าธรรมเนียมใบคำร้องฉบับละ 50 บาท/ใบคำร้อง (ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2557)
  กรณีอยู่ต่างจังหวัด ไม่สะดวกมายื่นคำร้องขอใบรายงานผลคะแนนสอบ CU-TEP CU-AAT CU-ATS ต้องทำอย่างไร? ขอให้ผู้สมัครทำตามขั้นตอน ดังนี้
 • ดาวน์โหลดใบคำร้อง กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยและครบถ้วน
 • ดำเนินการตามนี้ (คลิกที่นี่)
 • ผลการสอบอายุกี่ปี ? มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ผู้สมัครทำการสอบ  อื่นๆ


  คำถาม คำตอบ
  การทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบเร่งด่วนสามารถทำได้ที่ใดบ้าง ? พื้นที่ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบเร่งด่วนบนสถานีรถไฟฟ้า BTS
 • ทำบัตรประจำตัวประชาชน ( กรณีทำบัตรประชาชนครั้งแรก บัตรหาย บัตรหมดอายุเกิน 1 ปี ให้ติดต่อสำนักงานเขต )
 • เปลี่ยนชื่อ นามสกุล และที่อยู่
 • คัดสำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนราษฎร์ และบัตรประจำตัวประชาชน

 • จุดบริการ :
 • BTS หมอชิต โทรศัพท์ 02-272-5346
 • BTS สยาม โทรศัพท์ 02-250-0125-6
 • BTS พร้อมพงษ์ โทรศัพท์ 02-663-5203-4

 • เวลาบริการ :
  จันทร์ - ศุกร์ 09.00-20.00 น.
  เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุด 10.00-18.00 น.

  หลักฐานยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน
 • สูติบัตร หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย เช่น ใบสุทธิ หนังสือเดินทาง เป็นต้น
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ถ้ามี)
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของผู้ยื่นคำขอมีบัตร หรือของบิดา หรือมารดา ของผู้ยื่นคำขอมีบัตร (ถ้ามี)

 • อ้างอิงข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์เพื่อชาวกรุงเทพมหานคร ปีที่ 22 ฉบับที่ 226 ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
  ไม่สามารถสแกน QR Code เพื่อชำระเงินค่าสมัครสอบได้ ? กรณีไม่สามารถสแกน QR Code หรือ BarCode เพื่อชำระค่าสมัครสอบได้ ถ้าใช้งาน application ของธนาคารกรุงไทยอยู่ ให้ลองตรวจสอบช่องทางการชำระอื่นที่ด้านล่างของใบชำระเงิน หรือพิมพ์ใบชำระเงินเพื่อนำไปชำระที่ counter Service