การทดสอบ วัดผลและประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา Testing , Assessment and Evaluation for Quality Assurance in Education : ศูนย์ทดสอบฯ จะงดให้บริการทุกวันพุธ ในเวลา 10.00-12.00 เนื่องด้วยมีการประชุมพนักงาน
 

 

กรุณาเลือกหมวดหมู่
การสมัครสอบ
สิงที่ผู้สมัครต้องทราบ?
ตอบ
   เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลผู้สมัครให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน และย้ายฐานข้อมูลไปสู่ระบบใหม่
โดยยกเลิกฐานข้อมูลในระบบเดิม
ขอให้ผู้สมัครที่เคยลงทะเบียนสอบออนไลน์ CU-TEP, CU-AAT, CU-TAD, CU-ATS ยืนยันข้อมูล ดังต่อไปนี้
   1. รหัสผ่าน หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้ดำเนินการดังนี้
   (1) กดลืมรหัสผ่าน
   (2) ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ใส่รหัสผ่านใหม่
  2. ข้อมูลผู้สมัคร ได้แก่
   (1) ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
   (2) สัญชาติ
   (3) เพศ
   (4) ข้อมูลการศึกษา
   (5) ที่อยู่
  3. อัพโหลดภาพถ่าย(ตามตัวอย่าง) และบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้า(ตามตัวอย่าง)
โดยระบบจะเก็บข้อมูลที่ผ่านการยืนยันจากผู้สมัครแล้วเพื่อนำไปใช้ในการจัดสอบและรายงานผลคะแนนต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2256 ปรับปรุงฉบับที่ 1 วันที่ 16 มกราคม 2557

คำเตือน
  1. ข้อมูลที่ผ่านการยืนยันแล้ว จะปรากฎในฐานข้อมูลผู้เข้าสอบและผลการสอบครั้งนั้นจนหมดอายุใช้งาน(2 ปี)
  2. ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลในช่อง ชื่อ สกุลได้ด้วยตนเอง โดยการแก้ไขจะมีผลสมบูรณ์ทันทีหากผู้สมัครยัง
มิได้ยืนยันข้อมูลและพิมพ์เอกสารชำระเงิน
ในกรณีที่ผู้สมัครทำการแก้ไขหลังจากการพิมพ์เอกสารชำระเงินแล้ว ผลการแก้ไขจะสมบูรณ์ในการสมัครครั้งต่อไป
  3. ตั้งแต่การสอบครั้งที่ 1/2014 เป็นต้นไป ผู้สมัครที่ ชื่อ หรือ ชื่อสกุล หรือ เลขบัตรประจำตัวไม่ตรงกับ
หลักฐานที่กำหนดให้นำมาแสดงในการเข้าสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบและหรือ ไม่ประกาศผลการสอบ
  4. ผู้เข้าสอบที่ทำการแก้ไขข้อมูลหลังพิมพ์เอกสารชำระเงินแล้ว โดยผลการแก้ไขจะสมบูรณ์ในรอบถัดไป ต้องแจ้ง
การแก้ไขเป็นหนังสือเพื่อขออนุมัติเข้าสอบมายังศูนย์ทดสอบฯ ในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ก่อนการสอบ
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ปรับปรุงฉบับที่ 1 วันที่ 16 มกราคม 2557
----------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินการสอบ ทางใด และสามารถชำระเงินภายใน เวลาใด?
ตอบ ช่องทางการชำระเงินค่าสมัครสอบมีดังนี้ี้

 1. ชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารหรือร้านค้าที่ปรากฏในใบชำระเงินของท่าน  โดยพิมพ์ใบชำระเงินจากระบบการสมัคร และนำใบชำระเงินไปยื่นกับทางเคาน์เตอร์ธนาคารหรือร้านค้า เพื่อทำการชำระเงิน  (สามารถชำระเงินได้ภายในเวลาทำการของธนาคารหรือร้านค้าภายในวันสุดท้ายของการสมัครสอบ)
 2. ชำระเงินผ่าน ATM โดยชำระผ่านตู้ ATM โดยเลือกเมนูชำระสินค้าและบริการ ทำการใส่ Ref 1 และ Ref 2 ตามที่ระบุไว้ในใบชำระเงินที่พิมพ์ออกมาจากระบบ (สามารถชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันสุดท้ายของการสมัครสอบ ถ้าหากชำระเงินเกินตามเวลาที่กำหนด ทางระบบจะปรับยอดเป็นวันถัดไป ซึ่งถือว่าเกินตามระยะเวลาการชำระเงิน จะถือว่าผู้สมัครได้ชำระเงินเกินกำหนดระยะเวลาการสมัครสอบ ) 
  สามารถพิมพ์ใบชำระเงินได้ภายในเวลา 17.00 น.ของวันสุดท้ายของการสมัคร

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินของตนเองได้ ภายใน 1-2 วันทำการ หลังจากทำการชำระเงิน

หากผู้สมัครไม่ได้ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถชำระเงินย้อนหลังได้ และต้องรอสมัครใหม่ในรอบต่อไป
----------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้สมัครสอบพบว่ามีเลขที่บัตรประชาชน ถูกใช้ไปแล้ว ทำอย่างไร?
ตอบ ทางผู้สมัครเคยทำการลงทะเบียนประวัติออนไลน์แล้ว ให้ทางผู้สมัครคลิกที่ ลืมรหัสผ่าน/ forgot password เพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่ และใช้ในการเข้าสู่ระบบในครั้งต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------
จำรหัสผ่าน (Password) เข้าระบบออนไลน์ไม่ได้ทำอย่างไร?
ตอบ ขอให้ผู้สมัครคลิกที่ ลืมรหัสผ่าน/ forgot password เพื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ และใช้ในการเข้าสู่ระบบในครั้งต่อไป 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

กรณีคลิกลืมรหัสผ่าน ไม่สามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ทำอย่างไร?
ตอบ อาจมีความผิดพลาดตั้งแต่ครั้งแรกในการลงทะเบียน เนื่องจากผู้สมัครกรอก วัน เดือน ปีเกิด ผิด ขอให้ผู้สมัครแจ้งปัญหาที่พบต่อศูนย์ทดสอบฯ พร้อมแนบไฟล์สแกนบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง

ส่งมาทาง E-mail Address: cuatc@chula.ac.th เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการแก้ไขให้

----------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้สมัครสอบต้องการแก้ไขเลขที่บัตรประชาชน หรือ Passport วัน เดือน ปีเกิด สัญชาติ ในระบบออนไลน์ต้องทำอย่างไร?
ตอบ สแกนหรือถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเขียนใบคำร้อง ระบุรายละเอียดที่ต้องการแก้ไข 
ส่งมาทาง E-mail Address: cuatc@chula.ac.th หรือโทรสาร: 0-2218-3700

----------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้สมัครสอบต้องการลงทะเบียนใหม่ ในระบบลงทะเบียนออนไลน์ แต่หน้าเว็บไซต์แสดงข้อความ "มีผู้อื่นใช้ หมายเลขบัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง นี้แล้ว กรุณาติดต่อศูนย์ฯ" หรือ "เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง หรือ วันเกิด ผิดพลาด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์" ต้องทำอย่างไร?
ตอบ สแกนหรือถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเขียนใบคำร้อง ระบุรายละเอียดที่ต้องการแก้ไข 
ส่งมาทาง E-mail Address: cuatc@chula.ac.th หรือโทรสาร: 0-2218-3700

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ในวันสอบ/ การเข้าสอบ

ในการสอบ CU-AAT และ CU-ATS สามารถนำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบได้หรือไม่
ตอบ ในการสอบ CU-AAT และ CU-ATS ตั้งแต่การสอบรอบวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2557 ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบ
----------------------------------------------------------------------------------------------------
หลักฐานแสดงตนเองที่ต้องใช้ในวันสอบเพื่อเข้าห้องสอบมีอะไรบ้าง?
ตอบ ในการสอบทุกครั้งผู้สมัครจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางฉบับจริงที่มีสภาพสมบูรณ์ และยังไม่หมดอายุ แสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ โดยหลักฐานที่นำมาแสดงในวันสอบจะต้องมีข้อมูลตรงกับที่ใช้ในการสมัครสอบ
----------------------------------------------------------------------------------------------------
อายุยังทำบัตรประจำตัวประชาชนไม่ได้ต้องทำอย่างไร ใช้อะไรแทนได้บ้าง?
ตอบ  ในการเข้าห้องสอบผู้สมัครสามารถแสดงหลักฐานได้ 2 อย่างคือ
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • หนังสือเดินทาง
ในกรณีที่ผู้เข้าสอบไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน เพราะเนื่องจากอายุยังไม่สามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ และไม่มีหนังสือเดินทาง ขอให้ผู้สมัครนำบัตรที่ทางราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ ซึ่งระบุข้อมูล ชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และมีรูปถ่าย มาแสดงตนในการเข้าสอบ
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ตรวจสอบสถานที่สอบอย่างไร?
ตอบ
ศูนย์ทดสอบฯ จะทำการประกาศสถานที่สอบให้ผู้สมัครทราบ ผ่านระบบออนไลน์ของผู้สมัคร ก่อนทำการสอบเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าไปตรวจสอบสถานที่สอบด้วยตนเอง หากผู้เข้าสอบไม่สามารถตรวจสอบสถานที่สอบได้ กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน มาทาง E-mail Address: cuatc@chula.ac.th หรือโทรสาร: 0-2218-3700 ภายใน 12.00น. ของวันทำการวันสุดท้ายก่อนการสอบ
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ในการสอบควรแต่งกายอย่างไร?
 ตอบ เนื่องจากการสอบที่จัดโดยศูนย์ทดสอบฯ จัดสอบในบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามประเพณีนิยม ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้น กางเกงรัดรูป กระโปรงสั้น กางเกง-กระโปรงยีนส์ เสื้อยืด รองเท้าแตะ และชุดกีฬา หากผู้สมัครแต่งกายไม่เรียบร้อย จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
----------------------------------------------------------------------------------------------------

ในวันสอบต้องนำอะไรติดตัวไปบ้าง?
ตอบ

     1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางฉบับจริงที่ใช้ในการสมัครและยังไม่หมดอายุ
   *2. ในการสอบบางวิชาอาจมีอุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบเพิ่มเติม ผู้สมัครสอบกรุณาศึกษาจากรายละเอียดในการสอบของแต่ละวิชา
ศูนย์ทดสอบฯไม่อนุญาตให้นำกระเป๋าสัมภาระ กระเป๋าถือสตรี และสิ่งของอื่นๆเข้าห้องสอบ รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่นเพลง เครื่องอัดเสียง นาฬิกาทุกชนิด กุญแจรถ เป็นต้น และไม่มีบริการรับฝากสิ่งของ ผู้เข้าสอบจะต้องวางสิ่งของ สัมภาระทั้งหมดไว้นอกห้องสอบ
ศูนย์ทดสอบฯจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของอุปกรณ์ที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

การรายงานผลสอบ

ประกาศผลสอบเมื่อใด?
 ตอบ
การสอบ CU-TEP, CU-AAT, CU-ATS, CU-TAD ผลการสอบจะออกภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากวันที่สอบ 
การสอบ CU-TEP + SPEAKING ผลการสอบจะออกภายใน 3 สัปดาห์หลังจากวันที่สอบ
----------------------------------------------------------------------------------------------------
กรณีต้องการใบรายงานผลคะแนนฉบับจริงจะต้องทำอย่างไร?
ตอบ หากผู้สมัครมีความประสงค์จะขอรับใบรายงานคะแนนฉบับจริง สามารถทำได้โดยติดต่อที่สำนักงานของศูนย์ทดสอบฯ เพื่อเขียนใบคำร้องขอรับใบคะแนน โดยผู้สมัครจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อยื่นคำร้องด้วย (หากทำการแทนผู้สมัครกรุณากรอกใบมอบอำนาจ)

ค่าธรรมเนียมออกใบรายงานคะแนน ฉบับละ 50 บาท (เปิดเฉพาะวันทำการราชการ 08.00 น. - 17.00 น.)

ทั้งนี้รอบการสอบตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 ศูนย์ทดสอบฯได้ยกเลิกการส่งผลคะแนนสอบทางไปรษณีย์ ตั้งแต่รอบการสอบดังกล่าวผู้สมัคร สามารถทำการพิมพ์รายงานผลคะแนน (สำเนา) ได้ด้วยตนเองจากในระบบ
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ต้องการใบรายงานผลคะแนนกรณีเร่งด่วนต้องทำอย่างไร?
 ตอบ
สำหรับวิชา CU-TEP, CU-AAT, CU-ATS ให้สมัครสอบระบบ E-Testing ตามปฎิทินการสอบ

  ประกาศ ยกเลิกการบริการใบรายงานคะแนนสอบกรณีเร่งด่วน สำหรับวิชา CU-TEP ตั้งแต่รอบการสอบ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ผู้ที่ต้องการคะแนนสอบเร่งด่วนให้สมัครสอบ ระบบ E-Testing ผ่านระบบออนไลน์ ตามกำหนดวันสอบในปฏิทินการจัดสอบประจำปี โดยรับสมัครจำนวนไม่เกิน 48 คน

*CU-TAD CU-TEP&Speaking และการสอบภายนอกที่จัดเป็นกรณีพิเศษ ผู้สมัครไม่สามารถทำการขอผลคะแนนกรณีเร่งด่วนได้

----------------------------------------------------------------------------------------------------
การขอตรวจผลคะแนนซ้ำ
 ตอบ
กรณีที่ผู้เข้าสอบขอตรวจผลคะแนนซ้ำ ต้องยื่นใบคำร้องภายใน 1 เดือนนับจากวันสอบ และจะแจ้งผลให้ทราบภายใน 1 สัปดาห์ หลังวันสิ้นสุดการยื่นใบคำร้อง

กรณีที่ 1
ผู้ขอตรวจคะแนนซ้ำที่ส่งใบคำร้องทางอีเมล์ ให้ทำการโอนค่าธรรมเนียม เข้าบัญชี เลขที่ 045-2-51602-1 ชื่อบัญชี ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ค่าธรรมเนียมการขอตรวจผลคะแนนซ้ำครั้งละ 50 บาท

กรณีที่ 2
ผู้ขอตรวจคะแนนซ้ำมาดำเนินการด้วยตนเองที่ศูนย์ทดสอบฯ ต้องชำระค่าธรรมเนียมใบคำร้องฉบับละ 50 บาท/ใบคำร้อง
(ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2557)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
กรณีอยู่ต่างจังหวัด ไม่สะดวกมายื่นคำร้องขอใบรายงานผลคะแนนสอบ CU-TEP CU-AAT CU-ATS ต้องทำอย่างไร?
 ตอบ
ขอให้ผู้สมัครทำตามขั้นตอน ดังนี้
 1. ดาวน์โหลดใบคำร้อง กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยและครบถ้วน
 2. ชำระค่าธรรมเนียมโดยโอน เข้าบัญชี เลขที่ 045-2-51602-1 ชื่อบัญชี ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ค่าธรรมเนียมออกใบรายงานคะแนน ฉบับละ 50 บาท
  ส่งใบคำร้อง  ใบนำฝากเงินค่าธรรมเนียม และซองเปล่าติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตัวเองมาตามที่อยู่ดังนี้ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (แนะนำซองจดหมายขนาด 22x16 cm.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ผลการสอบอายุกี่ปี ?
 ตอบ
มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ผู้สมัครทำการสอบ
----------------------------------------------------------------------------------------------------

อื่นๆ


การทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบเร่งด่วนสามารถทำได้ที่ใดบ้าง ?
 ตอบ
พื้นที่ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบเร่งด่วนบนสถานีรถไฟฟ้า BTS

        1. ทำบัตรประจำตัวประชาชน ( กรณีทำบัตรประชาชนครั้งแรก บัตรหาย บัตรหมดอายุเกิน 1 ปี ให้ติดต่อสำนักงานเขต )
        2. เปลี่ยนชื่อ นามสกุล และที่อยู่
        3. คัดสำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนราษฎร์ และบัตรประจำตัวประชาชน

จุดบริการ :
BTS หมอชิต
โทรศัพท์ 02-272-5346
BTS สยาม โทรศัพท์ 02-250-0125-6
BTS พร้อมพงษ์ โทรศัพท์ 02-663-5203-4

เวลาบริการ :
จันทร์ - ศุกร์ 09.00-20.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุด 10.00-18.00 น.

หลักฐานยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน

1. สูติบัตร หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย เช่น ใบสุทธิ หนังสือเดินทาง เป็นต้น
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ถ้ามี)
3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของผู้ยื่นคำขอมีบัตร หรือของบิดา หรือมารดา ของผู้ยื่นคำขอมีบัตร (ถ้ามี)

อ้างอิงข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์เพื่อชาวกรุงเทพมหานคร ปีที่ 22 ฉบับที่ 226 ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Call Center: 0-2218-3717 โทรสาร: 0-2218-3700

e-mail:cuatc@chula.ac.th 
Copy Right © Reserved 2007 by atc.chula.ac.th