การทดสอบ วัดผลและประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา Testing , Assessment and Evaluation for Quality Assurance in Education : ศูนย์ทดสอบฯ จะงดให้บริการทุกวันพุธ ในเวลา 10.00-12.00 เนื่องด้วยมีการประชุมพนักงาน
 

 

กรุณาเลือกหมวดหมู่
จะสมัครสอบ CU-TEP ต้องทำอย่างไร?
ตอบ  ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครทางระบบ Online สามารถเข้าสมัครทาง
เว็บไซต์ www.atc.chula.ac.th
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CU-TEP รับสมัครและสอบเมื่อไหร่บ้าง?
ตอบ ท่านสามารถดูตารางสอบ ได้ที่ www.atc.chula.ac.th โดยคลิกที่ แบบทดสอบ CU-TEP และไปคลิกที่ตารางสอบ
จะมี กำหนดการรับสมัคร และวันสอบ ท่านสะดวกสอบช่วงไหนก็ลงทะเบียนตามที่กำหนด
----------------------------------------------------------------------------------------------------
สมัคร CU-TEP ผ่านระบบ online สามารถเลือกสถานที่สอบที่ส่วนภูมิภาคได้หรือไม่?
ตอบ ไม่สามารถทำได้ ต้องเดินทางมาสอบที่สนามสอบในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ถ้าประสงค์จะสอบที่
สนามสอบส่วนภูมิภาค สามารถติดต่อศูนย์สอบส่วนภูมิภาคได้ตาม เบอร์โทรศัพท์ดังนี้
     - คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Tel. 074-286655
     - มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Tel. 055-706519 , 055-706555 ต่อ 120
     - รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม Tel. 053-245570-75 ต่อ 404
     - รร. บุญวาทย์วิทยาลัย จ. ลำปาง Tel. 054- 227-603 ต่อ 3021
     - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฯ Tel. 045-353715
----------------------------------------------------------------------------------------------------
สอบCU-TEPไปแล้วจะทราบผลการสอบเมื่อไร?
ตอบ ศูนย์ทดสอบฯ จะแจ้งผลสอบให้ทราบทางเว็บไซต์ประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากวันสอบผู้สมัครสอบสามารถตรวจ
สอบข้อมูลดังกล่าวได้โดยเข้าไปในโปรแกรมลงทะเบียนในเว็บไซต์ (ต้องใส่ Login ID และ Password)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ผลสอบ CU-TEP เก็บไว้ได้กี่ปี?
ตอบ  2 ปี นับจากวันสอบ
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Call Center: 0-2218-3717 โทรสาร: 0-2218-3700

e-mail:cuatc@chula.ac.th 
Copy Right © Reserved 2007 by atc.chula.ac.th