ประกาศ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ศูนย์ทดสอบฯ จะไม่มีการจัดสอบ CU-TMC และ CU-TTP

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 ศูนย์ทดสอบฯจะยกเลิกการส่งบัตรสอบทางไปรษณีย์ ผู้สมัครสอบสามารถดูข้อมูลสถานที่สอบของตนเองได้ทางเว็บไซต์

ตั้งแต่รอบ 11/2010 สอบวันที่ 14 พ.ย. 2553 ศูนย์ทดสอบฯ จะไม่อนุญาิตให้ผู้เข้าสอบนำบัตรสอบเข้าห้องสอบ

• กรณีที่ท่านไม่สามารถ Log in เข้าระบบได้ ให้ท่านเปลี่ยนรหัสผ่าน (password) โดยคลิกที่ปุ่ม
..forgot password และใช้ข้อมูล “Login ID” และ “Birthday” ของท่านในการตั้งรหัสผ่าน
..(password) ใหม่ แล้ว Log in เข้าระบบอีกครั้ง

นโยบายการคืนเงิน ศูนย์ทดสอบฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

กรณีที่ประสงค์จะทักท้วงเกี่ยวกับผลการสอบ ให้ดำเนินการได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลสอบ

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ

พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526แก้ไขโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542

ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. 53 เป็นต้นไป คำแนะนำการสอบจะใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด อ่านรายละัเอียด