Responsive image

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เรียกว่า “ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ”) ในฐานะผู้จัดสอบที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณและเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวและตระหนักถึงความสำคัญยิ่งในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ ได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นไปโดยถูกต้องตามกฏหมาย ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ ได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (เรียกว่า “นโยบาย”) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูล ตลอดจนสิทธิต่าง ๆ ของท่านตามกฏหมาย


นโยบายนี้ ใช้กับใครบ้าง


ประเภทบุคคลที่อยู่ภายใต้นโยบาย รายละเอียดและตัวอย่าง
บุคคลที่ใช้บริการของศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ
("ผู้สมัคร")
 • ผู้ซึ่งใช้หรือเคยใช้บริการ
 • ผู้ติดต่อสอบถามบริการ
 • ผู้ที่รับทราบข้อมูลบริการผ่านช่องทางต่างๆ
 • บุคคลทั่วไป บุคคลธรรมดาทั่วไป เช่น บุคคลที่ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ มีความสัมพันธ์ ปฏิสัมพันธ์ ติดต่อกันโดยประการอื่น หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ หรือที่ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าผ่านช่องทางใด


  ช่องทางการรวบรวมข้อมูล


  ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
   

 • ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ โดยตรง
 •  
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ เข้าถึงได้จากแหล่งอื่น

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ เก็บรวบรวม ใช้ / หรือ เปิดเผย


  ประเภทข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลที่ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผย
  ข้อมูลส่วนตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อกลาง (หากมี) นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ สัญชาติ ลายมือชื่อ ข้อมูลบนเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาใบต่างด้าว สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสูติบัตร สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือเอกสารที่ใช้ในการระบุและยืนยันตัวตนที่มีลักษณะเดียวกัน) ข้อมูล KYC และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลเพื่อการติดต่อ ที่อยู่ตามเอกสารสำคัญ ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ อีเมล
  ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลบนสำเนาบัตรนักศึกษา ระดับการศึกษาสูงสุด สาขาอาชีพ
  ข้อมูลทางการเงิน เลขที่บัญชีเงินฝาก ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชีเงินฝาก
  ข้อมูลทางเทคนิค อุปกรณ์หรือเครื่องมือ ข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชัน หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address หรือ Mac address) คุกกี้ (Cookies ID) ล็อก (Log) ข้อมูลทางเทคนิคอื่น ๆ จากการใช้งานบนแพลตฟอร์มและระบบปฏิบัติการ
  ข้อมูลอื่นๆ ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมการสอบ หรือกิจกรรมอื่น ๆ รวมถึงประวัติการสอบและผลคะแนนสอบของศูนย์ทดสอบทางวิชาการ ฯ  การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

   

 • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่
 •  
 • จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
 •  
 • จัดการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและการดำเนินงานอีกต่อไป
 •  
 • มีกระบวนการจัดการกับกรณีละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีที่ต้อสงสัย และต้องแจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด


 • วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


  วัตถุประสงค์ รายละเอียดและตัวอย่าง
  ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ รับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มีการเก็บรวบรวมไว้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากตามวัตถุประสงค์การใช้อันชอบด้วยกฎหมายหรือเพื่อการดำเนินงานของศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ ในกรณีต่างๆ อาทิ
 • ใช้สำหรับทำรายการ / กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย จัดทำสถิติพัฒนาการให้บริการ จัดทำการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • ใช้ปรับปรุง พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์
 • ใช้สำหรับเรื่องร้องเรียนต่างๆจากท่าน
 • ใช้สำหรับติดต่อท่าน ผ่านทาง โทรศัพท์ ข้อความ อีเมล หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใดๆ เพื่อสอบถาม หรือแจ้งให้ทราบ หรือตรวจสอบหรือยืนยันข้อมูลของท่านหรือสำรวจความคิดเห็น ตามความจำเป็น
 • ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของท่าน เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องที่มีการบังคับใช้ในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต โดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ จะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปจำหน่าย ถ่ายโอน หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก
 • ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือปฏิบัติตามคำสั่งศาลหรือตามคำสั่งคำขอของหน่วยงานรัฐ เพื่อประโยชน์แก่การสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตามกฏหมาย หรือการพิจารณาคดีของศาล
  ในกรณีที่ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่น เพื่อให้ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของบุคคลที่ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ เป็นผู้ควบคุมข้อมูล ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างดำเนินการเก็บรักษาความลับ ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ กำหนด  การเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานอื่น


  ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ อาจเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น โดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนที่จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทั้งขอความยินยอม โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

 • บุคคลหรือหน่วยงานที่จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล
 • วัตถุประสงค์ในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล
 • วิธีการในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการเชื่อมโยง

 • หากมีการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงข้อมูล ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และขอความยินยอมก่อนการดำเนินการ  ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล


  ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดโดยมาตฐานทางบัญชี มาตรฐานทางกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง  สิทธิของเจ้าของข้อมูล


  สิทธิของเจ้าของข้อมูล รายละเอียด
  สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถขอรับสำเนาข้อมูลของท่านและตรวจสอบว่าศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ ได้ประมวลข้อมูลของท่านตามกฎหมายหรือไม่
  สิทธิในการโอนข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ ได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ ท่านสามารถขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานอื่นได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ ส่งหรือโอนไปยังหน่วยงานอื่นโดยตรง เว้นแต่สภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
  สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถคัดค้านในกรณีที่ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯประมวลข้อมูลของท่าน
  สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณีดังต่อไปนี้
 • เมื่ออยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่ท่านขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
 • เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลาย แต่ท่านขอให้ระงับการใช้แทน
 • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ แต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกำหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • เมื่ออยู่ในระหว่างการพิสูจน์ หรือตรวจสอบ ตามคำขอใช้สิทธิในการคัดค้านของท่าน
 • สิทธิในการแก้ข้อมูลส่วนบุคล ท่านสามารถขอแก้ไขข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันได้ หากท่านพบว่าข้อมูลของท่านไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ ไม่สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ด้วยตนเองในบางกรณีตามสภาพของการดำเนินการ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ อาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ท่านขอได้ เช่น มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามหน้าที่ตามสัญญาหรือกฎหมาย เป็นต้น อย่างไรก็ดีในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้ ท่านสามารถถอนความยินยอมนั้นเมื่อใดก็ได้ด้วยการติดต่อไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ จะยุติการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวโดยเร็วที่สุด แต่การถอนความยินยอมนั้นจะไม่มีผลเป็นการยกเลิกเพิกถอนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ขอให้ท่านรับทราบว่าศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ จะบันทึกรายการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องของท่านเอาไว้เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
  สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถขอให้ลบข้อมูล หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
 • เมื่อหมดความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • เมื่อท่านถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ ไม่มีเหตุผลตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป
 • เมื่อท่านคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว
 • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกประมวลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 • อ้างอิงจากนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


  ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ อาจปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการของศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ การดำเนินงานของศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ และข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นจากท่าน โดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ จะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรืออาจส่งประกาศให้ท่านทราบโดยตรง  การทบทวนนโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


  ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและบริการ ทั้งนี้ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านทางช่องทางการติดต่อของศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ  คุกกี้ (Cookies) คืออะไร


  คุกกี้เป็นไฟล์เล็ก ๆ ที่จัดเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณ โดยจะทำให้บุคคลที่ใส่คุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณจำคุณได้ในเว็บไซต์  ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ ใช้คุกกี้อย่างไร


  เราจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่านคุกกี้หรือ เทคโนโลยีใกล้เคียง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานแพลตฟอร์มและการเข้าถึงบริการของเราผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยจะใช้เพื่อกรณีดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้ท่านสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีของท่านในแพลตฟอร์มของเราได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
 • เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งานบนแพลตฟอร์มของท่าน เนื้อหาข้อมูล รวมถึงรูปแบบแพลตฟอร์มที่ท่านได้ตั้งค่าไว้
 • เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและเยี่ยมชมแพลตฟอร์มของท่าน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด
 • เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มโดยรวม และนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


 • จะติดต่อศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ ได้อย่างไร


  หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายนี้ ท่านสามารถติดต่อศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ ได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 • Email : cuatc@chula.ac.th
 • โทร : 0 2218 3710 (วันเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.)
 • สถานที่ติดต่อ : ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330