การทดสอบ วัดผลและประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา Testing , Assessment and Evaluation for Quality Assurance in Education : ศูนย์ทดสอบฯ จะงดให้บริการทุกวันพุธ ในเวลา 9.00-10.30 เนื่องด้วยมีการประชุมพนักงาน
 

 


ตารางสอบ CU-Science 2014

Test Schedule

Test Dates
Test Time
Registration/
Payment Periods
1/2014
09 ก.พ. 57
Chemistry 13.00 – 14.30 น.
Math 15.00 – 16.30 น.
02 - 09 ม.ค. 57
2/2014
02 มี.ค. 57
Physics 13.00 – 14.30 น.
Biology 15.00 – 16.30 น.
03 - 12 ก.พ. 57
3/2014
18 พ.ค. 57
Chemistry 13.00 – 14.30 น.
Math 15.00 – 16.30 น.
01 - 10 เม.ย. 57
4/2014
08 มิ.ย. 57
Physics 13.00 – 14.30 น.
Biology 15.00 – 16.30 น.
02 - 08 พ.ค. 57
5/2014
07 ก.ย. 57
Chemistry 13.00 – 14.30 น.
Math 15.00 – 16.30 น.
01 - 08 ส.ค. 57
6/2014
12 ต.ค. 57
Physics 13.00 – 14.30 น.
Biology 15.00 – 16.30 น.
01 - 11 ก.ย. 57

 

 


ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Call Center: 0-2218-3717 โทรสาร: 0-2218-3700

e-mail:cuatc@chula.ac.th 
Copy Right © Reserved 2007 by atc.chula.ac.th