การทดสอบ วัดผลและประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา Testing , Assessment and Evaluation for Quality Assurance in Education : ศูนย์ทดสอบฯ จะงดให้บริการทุกวันพุธ ในเวลา 9.00-10.30 เนื่องด้วยมีการประชุมพนักงาน
 

 


ตารางสอบ CU-AAT 2014

Test Schedule

Test Dates
Test Time
Registration/Payment Periods
1/2014
12 ม.ค. 57
13:00 - 15:30
02 - 12 ธ.ค. 56
2/2014
20 ก.ค. 57
13:00 - 15:30
02 - 12 มิ.ย. 57
3/2014
11 ต.ค. 57
13:00 - 15:30
01 - 11 ก.ย. 57
4/2014
09 พ.ย. 57
13:00 - 15:30
01 - 09 ต.ค. 57
5/2014
14 ธ.ค. 57
13:00 - 15:30
03 - 13 พ.ย. 57

หมายเหตุ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการข้างต้นตามความเหมาะสม        

ประกาศวันที่ 20/08/2556
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Call Center: 0-2218-3717 โทรสาร: 0-2218-3700

e-mail:cuatc@chula.ac.th 
Copy Right © Reserved 2007 by atc.chula.ac.th