การทดสอบ วัดผลและประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา Testing , Assessment and Evaluation for Quality Assurance in Education : ศูนย์ทดสอบฯ จะงดให้บริการทุกวันพุธ ในเวลา 9.00-10.30 เนื่องด้วยมีการประชุมพนักงาน
 

 

 
 

ทดสอบอะไร?
   แบบทดสอบ CU-ATS ( Aptitude Test for Science of Chulalongkorn University ) ใช้วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
วิชาฟิสิกส์       30 ข้อ เวลา 60 นาที
วิชาเคมี           55 ข้อ เวลา 60 นาที

นำผลสอบ ไปใช้ทำอะไร?
   สำหรับบุคคลที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ ผลการสอบมีอายุ 2 ปี

ค่าสมัครสอบ
   
1,000 บาท

หมายเหตุ !
1. แบบทดสอบ CU-ATS เป็นข้อสอบแบบตัวเลือกทั้งหมด
2. การคิดคะแนนหากผู้เข้าสอบตอบผิดจะถูกหักข้อละ 0.25 คะแนน
3. การสอบ CU-AAT และ CU-ATS ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบ
4. ห้ามนำอุปกรณ์เครื่องเขียนใดๆเข้าห้องสอบ
ศูนย์ทดสอบฯ จัดเตรียมเครื่องเขียนไว้ให้บนโต๊ะผู้เข้าสอบแล้ว

 
 

 

 

 

 

 


ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Call Center: 0-2218-3717 โทรสาร: 0-2218-3700

e-mail:cuatc@chula.ac.th 
Copy Right © Reserved 2007 by atc.chula.ac.th