การทดสอบ วัดผลและประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา Testing , Assessment and Evaluation for Quality Assurance in Education : ศูนย์ทดสอบฯ จะงดให้บริการทุกวันพุธ ในเวลา 9.00-10.30 เนื่องด้วยมีการประชุมพนักงาน
 

 


ให้ส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายัง E-mail Address : cuatc@chula.ac.th โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอน 1. ระบุชื่อ นามสกุล (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และเลขบัตรประจำตัวประชาชน

..............2.ระบุข้อมูลเดิมก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลง และข้อมูลใหม่ที่ต้องการให้แก้ไข

..............3.กรณีที่มีการแก้ไขหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือเปลี่ยน วัน/เดือน/ปีเกิด ให้ Scan
..............สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งส่งข้อมูลดังกล่าวมาด้วย มิฉะนั้น ศูนย์ทดสอบฯ จะไม่รับแก้ไขข้อมูล

..............!! การเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หากผู้สมัครได้ทำการสมัครรอบนั้นเรียบร้อย แล้ว
ผู้สมัครสอบต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลก่อนการประกาศ
..............สถานที่สอบในแต่ละครั้ง
ของการสอบ หากผู้สมัครสอบไม่ทำการแจ้งตามเวลาที่กำหนดดังกล่าว
..............ผู้สมัครสอบต้องเตรียมหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ใหม่) และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ
..............
สกุล มาแสดงตนในวันสอบเพื่อเป็นหลักฐานสำคัญในการเข้าห้องสอบ หากไม่มีหลักฐานแสดงตน
..............ดังกล่าว ศูนย์ทดสอบฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด


..............4. การแก้ไขชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail address
.............. สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบออนไลน์

 

ให้ส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาทางโทรสาร หมายเลข 0-2218-3700 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอน 1. ระบุชื่อ นามสกุล (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และเลขบัตรประจำตัวประชาชน

..............2. ระบุข้อมูลเดิมก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลง และข้อมูลใหม่ที่ต้องการให้แก้ไข

..............3. กรณีที่มีการแก้ไขหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือแก้ไข วัน/เดือน/ปีเกิด ให้แนบสำเนาบัตร
..............ประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งส่งข้อมูลดังกล่าวมาด้วย มิฉะนั้น ศูนย์ทดสอบฯ จะไม่รับแก้ไขข้อมูล

.............!! การเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หากผู้สมัครได้ทำการสมัครรอบนั้นเรียบร้อย แล้ว
ผู้สมัครสอบต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลก่อนการประกาศ
..............สถานที่สอบในแต่ละครั้ง
ของการสอบ หากผู้สมัครสอบไม่ทำการแจ้งตามเวลาที่กำหนดดังกล่าว
..............ผู้สมัครสอบต้องเตรียมหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ใหม่) และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ
..............
สกุล มาแสดงตนในวันสอบเพื่อเป็นหลักฐานสำคัญในการเข้าห้องสอบ หากไม่มีหลักฐานแสดงตน
..............ดังกล่าว ศูนย์ทดสอบฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด...............ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลที่แก้ไขแล้วได้ในระบบลงทะเบียนออนไลน์ www.atc.chula.ac.th
...............หรือคลิ๊กที่นี่ เข้าสู่ระบบ


ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Call Center: 0-2218-3717 โทรสาร: 0-2218-3700

e-mail:cuatc@chula.ac.th 
Copy Right © Reserved 2007 by atc.chula.ac.th