การทดสอบ วัดผลและประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา Testing , Assessment and Evaluation for Quality Assurance in Education : ศูนย์ทดสอบฯ จะงดให้บริการทุกวันพุธ ในเวลา 10.00-12.00 เนื่องด้วยมีการประชุมพนักงาน
 

 

อาคารมหาจักรีสิรินธร
    Maha Chakri Sirindhorn Building
 
อาคารจามจุรี8
    Jamjuree 8 Building
 
อาคารบรมราชกุมารี
    Boromrajakumari Building
 
อาคารนารถโพธิประสาท
    Narch Phothiprasard Building
 
อาคารมหามกุฎ
     Mahamakut Building
 
อาคารแถบนีละนิธิ
     Tab nilaniti Building
 
อาคารมหิตลาธิเบศร
     Mahitaladhibesra Buiding
 
อาคารพินิตประชานาถ
     Pinitprachanart Building
 
อาคารจุฬาพัฒน์ 4
     Chula Pat 4 Building
 
อาคาร อ.ป.ร.
     Aor Por Ror Building
 
อาคารแพทยพัฒน์
     Padtayapatana Building
 
อาคารไชยยศสมบัติ (Chaiyos Sombat Building 3)
    อาคารอนุสรณ์ 50 ปี (50 Years Anusorn Building)
 
อาคารรัฐศาสตร์3 คณะรัฐศาสตร์
     Political Science 3 Building
 
อาคารเปรมปุรฉัตร สถาบันภาษา
     Prem Purachatra Building
 
อาคารเฉลิมนวมราช 80 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์
    80 Years Chalerm Navamaraj Building
 
อาคารครุศาสตร์3
     EDU 3 Building
 
อาคารเศรษฐศาสตร์
     Economics Building
 
อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3
     Engineering 3 Building
 
อาคารจุฬาพัฒน์ 13
    
Chula Pat 13 Building
 
อาคารโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
    
Chulalongkorn University Demonstration Secondary School Building
 

 

ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Call Center: 0-2218-3717 โทรสาร: 0-2218-3700

e-mail:cuatc@chula.ac.th 
Copy Right © Reserved 2007 by atc.chula.ac.th