การทดสอบ วัดผลและประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา Testing , Assessment and Evaluation for Quality Assurance in Education : ศูนย์ทดสอบฯ จะงดให้บริการทุกวันพุธ ในเวลา 10.00-12.00 เนื่องด้วยมีการประชุมพนักงาน
 

 

 
 

ประวัติความเป็นมาและโครงสร้างของหน่วยงาน

   ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ. 2539 เดิมใช้ชื่อว่า “สำนักทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดยอาศัยอำนาจตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 526/2539 จัดตั้งเป็นหน่วยงานวิสาหกิจ ที่แสวงหาเงินรายได้ด้วยตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคนิคและวิธีทดสอบแบบต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และโดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบที่มีอยู่แล้วในมหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงด้านการทดสอบทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ โดยรวบรวมบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ด้านการทดสอบของมหาวิทยาลัยมาทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้นวัตกรรมทางด้านการทดสอบ เป็นหน่วยงานกลางที่คอยประสานงานระหว่างคณะและสถาบันต่างๆ ในด้านการจัดทดสอบ รวมถึงการให้บริการแก่สังคมเกี่ยวกับด้านการทดสอบ และการให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านเทคนิคและวิธีการทดสอบแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
   ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้บริการโดยเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมด้านการจัดสอบหรือการจัดอบรมสัมมนา ในปี พ.ศ. 2546 ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ ได้ริเริ่มการพัฒนาระบบการลงทะเบียนสอบแบบ Online เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้แก่ผู้รับบริการทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้สมัครไม่ต้องเสียเวลาในการจัดส่งหลักฐานการสมัครมาทางไปรษณีย์เหมือนในระบบเดิม นอกจากนี้ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ ยังได้ดำเนินการพัฒนาแบบทดสอบประเภทต่างๆ เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการในทุกระดับ สำหรับในด้านการเผยแพร่ความรู้ทางด้านการทดสอบ วัดผล และประเมินผล ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ ได้เพิ่มการให้บริการด้านการจัดสัมมนาและอบรมจากเดิมที่เปิดรับสมัครเฉพาะอาจารย์ นักวิชาการศึกษาและนักวัดผลในระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เป็นการขยายการบริการให้กับครู อาจารย์ นักวิชาการศึกษาและนักวัดผลจากโรงเรียนต่างๆ ในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ ได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการและมาตรฐานของแบบทดสอบ จนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานที่มาขอรับบริการทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ภารกิจของหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำในการให้บริการทดสอบทางวิชาการ การวัดสมรรถนะและประเมินศักยภาพ ในระดับชาติ
พันธกิจ
ให้บริการทดสอบทางวิชาการที่หลากหลาย ครบวงจร มีคุณภาพ และได้มาตรฐานในระดับสากล
ภารกิจของหน่วยงาน
- พัฒนาเทคนิคและวิธีการทดสอบแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และโดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบที่มีอยู่แล้วในมหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
- ดำเนินการจัดสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน เพื่อให้บริการแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
- ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยวิธีรับตรงและการร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
- ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยในเรื่องการจัดสอบต่างๆ
- เผยแพร่ความรู้ด้านเทคนิคและวิธีการทดสอบแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 
 

 

 

ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Call Center: 0-2218-3717 โทรสาร: 0-2218-3700

e-mail:cuatc@chula.ac.th 
Copy Right © Reserved 2007 by atc.chula.ac.th