การทดสอบ วัดผลและประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา Testing , Assessment and Evaluation for Quality Assurance in Education : ศูนย์ทดสอบฯ จะงดให้บริการทุกวันพุธ ในเวลา 10.00-12.00 เนื่องด้วยมีการประชุมพนักงาน
 

 

 
 

วัตถุประสงค์และการบริการ

วัตถุประสงค์
     เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยในด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้
พัฒนาเทคนิคและวิธีการทดสอบแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และโดยการ
     ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบที่มีอยู่แล้วในมหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
ดำเนินการจัดสร้างแบบทดสอบมาตรฐานเพื่อให้บริการแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ดำเนินการร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
เผยแพร่ความรู้ด้านเทคนิคและวิธีการทดสอบแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

บริการจัดสอบ
   ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ ให้บริการจัดสอบในหลายสาขาวิชาและหลายระดับ เช่น
การทดสอบความถนัดด้านภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไปและสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
การทดสอบความรูู้้ความทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
การทดสอบทักษะด้านการออกแบบ
   ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ มีกำหนดการจัดสอบที่ชัดเจน แต่ละวิชาจัดสอบปีละหลายครั้ง
   นอกจากนี้ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ ยังเป็นศูนย์สอบของ สทศ. โดยให้บริการจัดสอบ O-NET และ GAT/PAT  แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

สามารถทางด้านภาษา เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ* และภาษาต่างประเทศอื่นซึ่งจะจัดครบทุกทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
(* โดยเฉพาะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้กำหนดจัดสอบปีละหลายครั้ง ผู้สมัครมีโอกาสสมัครสอบได้มากกว่า 1 ครั้ง และสามารถนำผลการสอบที่มีคะแนนสูงสุดมาใช้ได้โดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ จะรับรองผลการสอบไว้ 2 ปีนับจากวันสอบ )

บริการตรวจข้อสอบ
   ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ บริการตรวจข้อสอบปรนัยด้วยเครื่องตรวจกระดาษคำตอบคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อสอบแบบเลือกตอบ โดยสามารถจัดส่งผลสอบให้แก่หน่วยงานที่ใช้บริการได้ภายใน 3 วัน นอกจากนั้นศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ ยังให้บริการจำหน่ายกระดาษคำตอบคอมพิวเตอร์ด้วย

บริการวิเคราะห์ข้อสอบ
   ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ ให้บริการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยสรุปผลการวิเคราะห์
   และตีความเพื่อให้ผู้ออกข้อสอบสามารถนำผลการวิเคราะห์ไปแก้ไขปรับปรุงข้อสอบต่อไป

บริการจัดอบรม
    ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ/หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสอบและการวัดผลประเมินผล อาทิเช่น การสร้างแบบทดสอบ การวัดและประเมินผล การวิเคราะห์ข้อสอบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์และการประเมินผล การสร้างคลังข้อสอบ เป็นต้น

การบริการการทดสอบเฉพาะความต้องการ (Customized Test)
   ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ สามารถให้บริการด้านการทดสอบเฉพาะทางตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก โดยเน้นความต้องการของผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้ เพื่อให้บริการด้านการจัดสอบนั้นตรงตามความต้องการของผู้รับบริการให้มากที่สุด โดยการให้บริการอันนี้สามารถจัดให้ได้ครบทุกกระบวนการตั้งแต่การประชาสัมพันธ์การสอบ การรับสมัคร การจัดทำข้อมูลของผู้สมัครสอบ จนถึงการรายงานผลการสอบให้แก่ผู้เข้าสอบ

บริการด้านอื่นๆ
   ได้แก่ การให้คำปรึกษาเรื่องการพัฒนาเครื่องมือคลังข้อสอบ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการทำแบบทดสอบการวัดผลและการประเมินผล

 
 

 

 

ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Call Center: 0-2218-3717 โทรสาร: 0-2218-3700

e-mail:cuatc@chula.ac.th 
Copy Right © Reserved 2007 by atc.chula.ac.th