การทดสอบ วัดผลและประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา Testing , Assessment and Evaluation for Quality Assurance in Education : ศูนย์ทดสอบฯ จะงดให้บริการทุกวันพุธ ในเวลา 9.00-10.30 เนื่องด้วยมีการประชุมพนักงาน
 

 


ตารางสอบ CU-TEP 2014

Test Schedule

Test Dates
Test Time
Registration/Payment Periods
1/2014
12 ม.ค. 57
8:30 - 11:30
02 - 12 ธ.ค. 56
2/2014
26 ม.ค. 57
8:30 - 11:30
16 - 26 ธ.ค. 56
3/2014
09 ก.พ. 57
8:30 - 11:30
02- 09 ม.ค. 57
4/2014
23 ก.พ. 57
8:30 - 11:30
20 - 28 ม.ค. 57
5/2014
2 มี.ค. 57
8:30 - 11:30
03 - 12 ก.พ. 57
6/2014
23 มี.ค. 57
8:30 - 11:30
17 - 26 ก.พ. 57
7/2014
20 เม.ย. 57
8:30 - 11:30
03 - 11 มี.ค. 57
8/2014
18 พ.ค. 57
8:30 - 11:30
01 - 10 เม.ย. 57
9/2014
08 มิ.ย. 57
8:30 - 11:30
02 - 08 พ.ค. 57
10/2014
20 ก.ค. 57
8:30 - 11:30
02 - 12 มิ.ย. 57
11/2014
17 ส.ค. 57
8:30 - 11:30
02 - 10 ก.ค. 57
12/2014
07 ก.ย. 57
8:30 - 11:30
01 - 08 ส.ค. 57
13/2014
21 ก.ย. 57
8:30 - 11:30
18 - 26 ส.ค. 57
14/2014
12 ต.ค. 57
8:30 - 11:30
01 - 11 ก.ย. 57
15/2014
09 พ.ย. 57
8:30 - 11:30
01 - 09 ต.ค. 57
16/2014
23 พ.ย. 57
8:30 - 11:30
20 - 29 ต.ค. 57
17/2014
14 ธ.ค. 57
8:30 - 11:30
03 - 13 พ.ย. 57
18/2014
21 ธ.ค. 57
8:30 - 11:30
20 - 27 พ.ย. 57

หมายเหตุ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการข้างต้นตามความเหมาะสม        
  

ประกาศวันที่ 20/08/2556

 

ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Call Center: 0-2218-3717 โทรสาร: 0-2218-3700

e-mail:cuatc@chula.ac.th 
Copy Right © Reserved 2007 by atc.chula.ac.th