ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2562

 

 

***ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม
ปรับปรุงข้อมูล: 12/07/2018

 

 

 

อ้างอิง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย

การเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 ข้อ 4

ผู้ที่ต้องการเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ กรุณาติดต่อ สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 02-218-0209-10

(ระเบียบกระทรวงฯ)     (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

 

top ↑