การทดสอบ วัดผลและประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา Testing , Assessment and Evaluation for Quality Assurance in Education : ศูนย์ทดสอบฯ จะงดให้บริการทุกวันพุธ ในเวลา 10.00-12.00 เนื่องด้วยมีการประชุมพนักงาน
 

 
  รองศาสตราจารย์ สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน
กรรมการผู้อำนวยการ
       
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ปัทมะศังข์
รองกรรมการผู้อำนวยการ
       
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์
รองกรรมการผู้อำนวยการ
           
 
 
 

สมใจ ตั้งระเบียบ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
(พัสดุ)
 

มนต์ภัสสร คงทอง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
(การเงิน)
 

นภาลัย นันท์นฤมิต
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
(ประชาสัมพันธ์)
 
       
 
พิษณุ สมจิตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ สารบรรณ
กุลนันท์ คิ้มแหน
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
(บัญชี)

เมทินี คงดำ
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
(โครงการรับตรง)

 
           
จิรวรรณ แสงกล้า
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

ปฎิมา ไป่เขียว 
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
(โครงการรับตรง)
สุพัทธ์   ทันอินอาจ
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
 
           
 
รำพรรณ์ สมุทรหล้า
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

คมคาย เกิดวาระ
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
 
           
 


 
 
     

 
       

 

 

 

ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Call Center: 0-2218-3717 โทรสาร: 0-2218-3700

e-mail:cuatc@chula.ac.th 
Copy Right © Reserved 2007 by atc.chula.ac.th